Sida:Berzelius Bref 9.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

42

kali och ur solution fälla arseniken med kalkvattn ger stora quantiteter af solution och har ej velat med accuratesse lyckas, då arseniken varit i ringa proportion till svaflet. Att försvafla metaller och se, om arseniken och andra svaflets metalliska inblandningar då fästa sig med den i ymnighet tillsatta metallen, hvilken sedan genom tjenliga menstrua skulle lösas, har jag väl under händer, men det blir ej heller en kortt operation och ej utan fara af inaccuratesse. Vid svaflets förbrännande i aldrig så varsam eld lyfter det dock altid och sprider med lågan det aldra mästa af sina främmande inblandningar: men nästan hvad förhälst tillsatts, som göres till det smälta svaflet, gör afbränningen långsammare och fäster något af dess oarter: isynnerhet gör kohlpulver det — äfven asphalt.

Jag är tracasserad af svafveltillverkningen härstädes. Våra kieser hålla många andra ämnen utom jernet. Isynnerhet är en tämlig portion bly ganska benäget att följa med svaflet, fastän i kiesen ofta ej finnes synbart spår däraf. Vid raffineringen af svaflet, som sker med öfverdestillering ur en tackjerns retort, upgår ifrån ändan [af] retortens långa pip en fin svafvelånga, som sätter sig till en ganska fin och vacker blomm och samlas i däröfver stälda träd-rör: denna hade jag utan betänkande sållt till apothekaren för mycket god svafvelblomma: då jag nu af en händelse examinerar den, finner jag den hålla arsenik, koppar och bly, mera än sjelfva stångsvaflet, hvilket jag dock ej kan comparera för samma tid af tillverkning.


Det blir en vinst för Academiens Oecon[omiska] Annaler, att Herr Professoren velat åtaga sig redactionen af dem. Major Adlersparre, med all sin annars verkeliga talent, är för litet vettenskaps karl och har för mycken fartt för att occupera sig med den vettenskapliga delen af en journal. Äfven i Läsning i blandade ämnen inflöto till slut, om jag rätt minnes, i denna genre någre icke väl valde eller väl öfversatte