Sida:Berzelius Bref 9.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
43

articklar. I sin Öfversättning af Elkingstonske vattnafledningsmethoden, som jag ej öfver alt hade lätt att förstå, benämner han öfver alt med kies det, som förmodel. i originalet heter pebble.27

Jag påminner mig annars i anseende till Oecon. Annalerne ej just något att ärhindra, utom hvad jag förut haft äran nämna.

Så vida titteln är Kongl. Vett. Academiens Annaler, tycker jag, att anonymt ej i dem bör införas, annat än det Academien således approprierar sig och ansvarar före. Nemligen alt det, som är practiska upgifter, rön och försök, af hvad natur som hälst: jordbruksärfahrenhet eller vettenskapsrön. Ty hvem är obligerad att tro på sådana okända upgifter och våga tid och depense på deras efterföljande? Också blir snart resultatet, det jag ofta hör omkring mig, i anseende till jordbruket: »Ja hvem kan lita på alt detta vackra pratet, sedan man så många gånger blifvit bedragen», och boken blir med ett sorts föragt eller åtminstone negligence lämnad oläst. För min del dömmer jag ofta om upgiftens säkerhet efter den kundskap jag kan hafva om auctorn. Och är ej upgiften dess interessantare och piquantare, lämnar jag den föga anmärkt, till dess att jag får säkrare auctoritet. — En helt annan sak är med allmänna reflexioner i diverse ämnen, antingen oeconomiska eller vettenskapliga, där auctorn framställer sina enskilta vuer, speculationer etc. etc., byggda på kände facta till hvars och ens granskning och frivilliga antagande, jakande och troende eller ej, — i alla sådane casus har auctorn rätt att vara anonyme, och man skulle därförutan ej få mången nyttig auctor att skrifva: och auctorns person angår för ingen del allmänheten.

Uti Oecon. Annalerne förekomma afhandlingar af båda slagen.

Äfven tror jag att vid öfversättningar auctorerne och boken, hvarur stycket är tagit, böra noga citeras, dels för ofvannämnde orsaker, dels att den, som åstundar och behöfver, må kunna, ofta i mera detail, öfverse originalet,