Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
183

skogsmark, äfvensom längst i vester, å häradsallmänningen, hvarifrån en af Olands-åns käll-armar går ned till Stafby. Rådande jordmån är dels sandblandad lera, dels mojord; jemte åkerbruk såsom hufvudnäring, idkas skogsbruk och körslor för jernbruken i de nordligare socknarne, samt bergsbruk, dock inskränkt till grufrörelse af föga betydenhet. Hemmantalet är ansenligt, 148 14 oförm., 144 12 förm., hvaraf 51 12 skatte, 32 12 krono, 60 12 frälse, allt fördeladt på 4 åttingar, Löddby, Löfsta, Lång och Garbo. Det mesta utgöres af byar, eller af smärre hemman, och blott få större gårdar finnas här. Enligt 1847 års taxeringslängd disponeras 14 12 mantal af Upsala akademi; 17 18 mantal frälse, 1 skatte, jemte räntor af 21 18, lyda under Österby bruk. Folkmängden år 1840 var 2613, fördelade på 480 hushåll, år 1848: 2544. — Nordöstra landsvägen till Roslagen går härigenom, från Stafby till Skefthammar, förbi kyrkan, som ligger 3 12 mil från Upsala, och Haberga gästgifvaregård, 14 mil nordligare. Vid kyrkan utgår en väg till Morkarla, och från denna långt i norr en annan öster ut till landsvägen; flera mindre vägar gå till Tuna, Ekeby o. s. v. Vid Haberga är häradets tingställe.

Adhelunda nämnes 1291, och 1314 såsom hörande till Oland, och tillika såsom prebende till domkapitlet, hvarvid det synes hafva förblifvit hela medeltiden igenom; för öfrigt förekommer en kyrkoherdes namn redan 1264. Från reformationen utgör socknen, tillika med Morkarla, ett eget pastorat, och räknas nu till de regala af 1:sta klassen; från 1788 har det varit ett personelt prebende för professorer i Upsala, först E. M. Fant, derpå J. Svanberg. Komministrar nämnas från 1593. Kyrkan är till en del mycket gammal, men ombygd under åren 1780—87, och uppkallad efter prins Gustaf Adolf; den är temligen stor, och försedd med högt torn; flera dyrbarheter från äldre sekler förvaras här, äfvensom runstenar finnas vid kyrkan, några äfven i nejden.

Gårdar m. m.: Prestgården, vid kyrkan, 2 12 mantal krono; kaplanen besitter 12 m. i Malma, n. — Kydingeholm, s.o. vid