Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
3

Wendels och Danmora-sjöarne, i Örbyhus härad samt Danmora och Leufsta tingslager, möta åter de vidsträckta kärr- och skogsmarker, som äro egna för länets norra del, hvarest man har att söka den fortsatta, här knappt märkbara vattendelaren mellan Fyris-ån och de vatten, som gå norrut; så litet bestämdt fördelande, att många kärr ha utlopp åt båda sidor.

Utefter östra sidan slutligen, i Rasbo och Olands härader, höjer sig landet åter, blir småningom mera kuperadt, dock utan betydliga höjder, har skogsmark, sjöar, kärr och en mängd vattendrag mellan bergbackar, och med sänkning dels åt vester och sydvest till slätten kring Fyris-ån, dels åt öster och nordost till hafvet, genom de mera likartade norra delarne af Stockholms län. Vattendelaren är äfven här att söka i låga skogsmarker, men mindre sanka, och mindre vidsträckta än de förut nämda, och belägna dels ungefär i midten, dels på ringa afstånd från Fyrisån, och alltid närmare än de vester om densamma framstrykande.

De särskildta vattendrag, som mellan de mera eller mindre framstående vattendelarne söka sig väg till Mälaren, äro: Sagån, som här dock blott bildar, i sitt nedersta lopp, ungefär 1 12 mil långt, den sydvestligaste gränsen mot Westerås län, från hvilket den har sitt upphof. Den går ofvanför Nyqvarns vattenverk mest mellan höga stränder i djup fåra, sedermera på grundare botten, och mottager blott obetydliga tillflöden från närmast i öster liggande socknar, Bred, Tillinge och Theda, alla tre af Åsunda härad, samt utfaller i Oxfjärden, snedt emot den med Ängsön sammanhängande Kurön, som hör till Theda.

Mindre betydande, men mera tillhörig detta län, är Enköpings-ån, som uppkommer af flera grenar från Simtuna och Thorstuna härader, samt går mest söder ut genom nordöstra delen af Åsunda härad, mottagande tillflöden vester ifrån; tills den efter ett par mils slingrande väg, sist genom Enköpings stad, utfaller i innersta hörnet af Svingarnsfjärden. I sednaste åren har man genom uppmuddring åter gjort den