Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/325

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
323
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

Departementschefen. De av kommittén i 71 § och 72 § första stycket föreslagna övergångsbestämmelserna nu rörande föreskrifterna i 5 kap. synes ej föranleda erinran. Anledning att, såsom yrkats i ett remissvar, uppställa särskilda övergångsregler rörande reklamalster föreligger enligt min mening icke.

I sitt förslag har kommittén i 72 § andra stycket upptagit stadgande, att avtal varigenom konstnären före ikraftträdandet förfogat över rätt till ersättning enligt 47 §, skall vara utan verkan. Då såsom kommittén framhållit möjligheten av en sådan rätts införande i regel måste ha legat helt utanför vad parterna räknat med, bör också dylika överlåtelser i allmänhet icke äga verkan. Det kan emellertid förutsättas att konstnärerna för tillvaratagande av sina rättigheter kommer att överlåta dessa på organisationer, och en överlåtelse av detta speciella slag måste självfallet vara giltig även om den ingås före ikraftträdandet. Den av kommittén föreslagna regeln går därför för långt. Enligt min mening erfordras knappast någon särskild regel i ämnet. Det behov av rättsskydd som finns torde i tillräcklig grad vara tillgodosett genom jämkningsregeln i 29 §. Det föreslagna stadgandet har därför fått utgå.

I ett yttrande har framhållits att beträffande äldre inspelningar frågan om fördelning mellan flera medverkande artister av ersättning enligt 47 § bör avgöras i den ordning som anges i 52 §. Det torde emellertid kunna förutsättas att dylika spörsmål kommer att lösas organisationsvägen, och lagbestämmelser i ämnet synes icke var erforderliga.


Förslaget till lag om rätt till fotografisk bild

Kommittén. Av skäl som anförts vid 10 § i förslaget till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har kommittén ansett bestämmelser om skydd för fotografier alltjämt böra upptagas i en särskild lag, vilken omfattar samtliga fotografier, oberoende av deras art eller kvalitet; i enlighet härmed har fotografier generellt undantagits från tillämpningsområdet för lagen om upphovsrätt. En förutsättning för denna lösning har ansetts vara, att de fotografirättsliga reglerna utformas så, att de tillgodoser det skyddsbehov som gör sig gällande för de kvalificerade fotografiernas del. Kommitténs förslag till ny lagstiftning på området innebär därför, att reglerna närmats till de upphovsrättsliga skyddsföreskrifterna och i väsentliga avseenden erbjuder samma skydd som dessa; den viktigaste avvikelsen är, att skyddstiden för fotografier alltjämt ansetts böra sättas kortare än för litterära och konstnärliga verk.

Förslaget har rubricerats Lag om rätt till fotografisk bild. Vid dispositionen har följts samma principer som i förslaget till lag om upphovsrätt. Då reglerna hänför sig till en enda typ av skyddsobjekt, har de emellertid