Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/333

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
331
Kungl. Majt:s proposition nr 17 år 1960

Gällande rätt. Generella bestämmelser i ämnet saknas i gällande fotografilag. En specialbestämmelse om fotografs namn återfinnes i 4 § andra stycket; här stadgas, i anslutning till bestämmelser om rätt att mångfaldiga fotografi i vetenskapliga framställningar, skolböcker m. m., att då fotografi sålunda användes, fotografens namn och hemvist, därest uppgift därom finnes på bilden, skall anges vid avbildningen.


Kommittén. Enligt kommittén bör i förslaget upptagas motsvarighet till bestämmelserna om upphovsmans ideella rätt i 3 § första och andra styckena i förslaget till lag om upphovsrätt. I fråga om mera kvalificerade fotografier kräves detta av Bernkonventionen i dess i Bryssel 1948 antagna lydelse. Ett stadgande i ämnet, som utformats i nära anslutning till de nämnda bestämmelserna, har influtit i förevarande paragraf. Enligt första stycket skall, då exemplar av fotografisk bild framställes eller bilden visas offentligt, fotografen anges i överensstämmelse med vad god sed kräver. I andra stycket stadgas, att bilden icke må ändras eller visas offentligt på ett sätt som är kränkande för framställarens anseende som fotograf. Sistberörda bestämmelse torde enligt kommittén i praktiken icke bli av större betydelse. Det har dock synts motiverat att bereda möjlighet till ingripande exempelvis i sådana fall, då framstående konstnärliga fotografier användes som »blickfångs vid skyltning med tvivelaktiga varor eller som illustrationer till pornografiska alster.

Det har icke ansetts föreligga anledning att uppställa motsvarighet till 3 § tredje stycket i förslaget till lag om upphovsrätt.


Remissyttrandena. Svenska tidningsutgivareföreningen förutsätter att »god sed» för tidningarnas del motsvarar tillämpad praxis. Enligt gällande överenskommelse med fotograforganisationerna »förklarar sig tidningarna och tidskrifterna villiga att medverka till att fotografens eller bildleverantörens namn eller signatur anges vid publicerandet av bilder av mera fotografiskt-konstnärligt värde». Varje krav på att härutöver ange fotografens namn måste avvisas. Vad beträffar ändringsförbudet framhålles de svårigheter av redaktionell och teknisk art, som en tillämpning av stadgandet måste medföra för tidningarna; föreningen hänvisar här till sitt yttrande vid 3 § i förslaget till lag om upphovsrätt. Publicistklubben anser god sed inom tidningsvärlden icke innebära att fotografen behöver anges i normala fall. Stundom kan fotografen ha ett motsatt intresse, nämligen att få utnyttja sin grundlagsskyddade rätt till anonymitet. Den närmare innebörden av uttrycket »god sed» torde få göras avhängig av de branschnormer, som tillämpas på området. Det måste tillses att någon kollision mellan tryckfrihetsrättsliga och auktorrättsliga principer icke uppkommer.

Svenska fotografernas förbund och bildleverantörernas förening hemställer att stadgandet kompletteras med en bestämmelse motsvarande 3 §