Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/336

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
334
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

kompletteras med bestämmelse, att om mångfaldigande skall ske genom annan, tillstånd skall erfordras från fotografen, där sådant tillstånd utan större omgång kan inhämtas.

Svenska tidningsutgivareföreningen anser begränsningen till enstaka exemplar vara överflödig.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund hänvisar beträffande paragrafen till de erinringar styrelsen framfört mot 11 § i förslaget till lag om upphovsrätt.


Departementschefen. Såsom kommittén föreslagit bör den för närvarande gällande rätten att kopiera fotografier för enskilt bruk begränsas så att den endast avser framställning av enstaka exemplar. Företrädare för fotograferna har framställt önskemål om att begränsningar skall genomföras i ytterligare ett par hänseenden. De skäl som kommittén anfört häremot synes emellertid bärande, och jag anser mig därför ej kunna tillmötesgå dessa önskemål.


6 §.

Paragrafen överensstämmer med 6 § kommittéförslaget.


Kommittén. Kommittén har här upptagit stadgande, att arkiv och bibliotek, med Konungens tillstånd och på de villkor, som däri anges, må för sin verksamhet framställa exemplar av fotografisk bild. Stadgandet utgör en parallell till 12 § i förslaget till lag om upphovsrätt och motiveras framför allt därav, att åtskilliga av de objekt, som enligt nämnda stadgande skall kunna fotograferas av arkiv och bibliotek, utom litterära och konstnärliga verk innehåller även fotografiska bilder. Detta gäller icke minst tidningar och tidskrifter.


Remissyttrandena. Svenska fotografernas förbund och bildleverantörernas förening anser, att kopieringsrätt enligt stadgandet endast bör kunna meddelas åt offentliga arkiv och bibliotek och hemställer att detta anges i lagtexten. I denna bör också intagas föreskrift, att kopior endast får framställas för internt bruk och för utlåning; det har förekommit att arkiv utan tillstånd kopierat fotografier för reklamändamål.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund hänvisar beträffande paragrafen till de erinringar styrelsen framfört mot 12 § i förslaget till lag om upphovsrätt.


Departementschefen. I fråga om de invändningar mot förevarande paragraf i förslaget som vid remissbehandlingen framförts från ett par håll får jag hänvisa till vad jag uttalat vid 12 § i förslaget till lag om upphovsrätt. Stadgandet torde böra upptagas i lagen i överensstämmelse med kommitténs förslag.