Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/337

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
335
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

Paragrafen, som motsvarar 7 och 8 §§ kommittéförslaget, behandlar rätten att återge fotografi i kritisk eller vetenskaplig framställning samt i skolböcker o. dyl.


Gällande rätt. Enligt 4 § första stycket gällande fotografilag är tillåtet att i vetenskaplig framställning eller i skrift, som är avsedd att tjäna till bruk vid undervisning, till förklaring av texten mångfaldiga fotografisk bild, som utgivits eller varit offentligen utställd.


Kommittén. Kommittén har i 7 § av sitt förslag upptagit stadgande, att i kritisk eller vetenskaplig framställning må i anslutning till texten återges offentliggjord fotografisk bild; återges i populärvetenskaplig framställning ett flertal bilder av samma fotograf, äger han rätt till ersättning. Stadgandet har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelse i 14 § andra stycket i förslaget till lag om upphovsrätt. I 8 § av sitt förslag har kommittén upptagit stadgande, att i arbete till bruk vid undervisning må i anslutning till texten intagas offentliggjord fotografisk bild. På motsvarande sätt som i 16 § i förslaget till lag om upphovsrätt föreslås att fotografen skall äga rätt till ersättning. Däremot har det icke ansetts behövligt att upptaga motsvarighet till det där stadgade villkoret för lånerätt, att viss tid förflutit efter verkets offentliggörande.


Remissyttrandena. Svenska fotografernas förbund och bildleverantörernas förening anser, att lånerätten enligt 7 § kommittéförslaget bör begränsas till återgivning i vetenskapliga framställningar, så att den ej får åberopas beträffande kritiska eller populärvetenskapliga arbeten. Tillåtes återgivning i kritiska framställningar, kan befaras att stadgandet kommer att åberopas för återgivning i vanliga reportage, om dessa blott innehåller en del kritiska jämförelser. Vad angår populärvetenskapliga framställningar är detta begrepp mycket mångtydigt; varje författare kan ge sitt arbete en anstrykning av populärvetenskap. Skall överhuvudtaget lånerätt stadgas till förmån för populärvetenskapliga framställningar, bör rätten begränsas till enstaka bilder. Förslaget kan medföra att en förläggare utger en populärvetenskaplig bok om exempelvis fotografi, där förläggaren utan att inhämta tillstånd och utan att betala ersättning illustrerar boken med en å två bilder från en stor del av landets bästa fotografer. De återgivna bilderna kan t. o. m. hämtas ur en av fotografen utgiven bildbok, vilken genom återgivningen helt eller delvis kan mista sitt nyhetsvärde. Redan nu finns tendenser till sådana utgåvor. Under alla förhållanden bör fotografen ha rätt till honorar för varje bild, som med stöd av lånerätten intages i populärvetenskapligt verk. Beträffande lånerätten enligt 8 § kommittéförslaget framhålles, att man bör bibehålla det nuvarande villkoret att det arbete, vari återgivningen sker, skall vara avsett att tjäna till bruk vid undervisning. Vidare bör stadgas samma