Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
336
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

bestämmelse om karenstid, som enligt 16 § i förslaget till lag om upphovsrätt skall gälla för konstverk. Det är ännu mera angeläget med karenstid för fotografier än för konstverk, eftersom fotografier ofta har ett nyhetsvärde, vilket genom publicering i skolböcker o. dyl. försvinner eller nedsättes. I fråga om båda paragraferna framföres önskemål om att man bibehåller den nuvarande formuleringen att återgivningen skall ske »till förklaring av texten». Det av kommittén valda uttrycket »i anslutning till texten» öppnar vida större möjligheter till otillbörligt återgivande.

Svenska bokförläggareföreningen framhåller, att de föreslagna ersättningsbestämmelserna kommer att göra många böcker, som användes i skolorna, väsentligt mycket dyrare än för närvarande. Även i sådana fall, då fotografen ej begär ersättning för sin bild eller rätten till bilden utlöpt, måste förlagen för nya upplagor räkna med full ersättning, om de ej kan få besked av fotografen eller eljest kan fastställa när bilden framställts. Väljer förlagen i en sådan situation för att undvika tvister den utvägen, att de ur böckerna utmönstrar alla bilder beträffande vilka uppgörelse ej kunnat träffas, blir de äldre upplagorna oftast oanvändbara.

Publicistklubben och svenska tidningsutgivareföreningen anser att det bör införas en allmän rätt att mot ersättning återge fotografi i tidning.


Departementschefen. I enlighet med kommitténs förslag bör gällande regler om rätt att utan tillstånd använda fotografier som illustration i vetenskapliga framställningar i princip bibehållas. Därvid bör, liksom i 14 § i förslaget till lag om upphovsrätt, med vetenskaplig framställning jämställas kritisk framställning. Såsom kommittén förordat bör emellertid beträffande populärvetenskapliga framställningar införas rätt till ersättning för fotografen. Populärvetenskapliga arbeten utges ofta i kommersiellt syfte och med hänsyn till den betydelse som fotografiskt illustrationsmaterial ofta har för arbetets framgång är det skäligt att honorar lämnas för de fotografier som utnyttjas. I kommitténs förslag har, i anslutning till vad som förordats beträffande konstverk, såsom villkor för ersättning uppställts att återgivningen avser ett flertal fotografier av samma fotograf. Jag vill här erinra om att jag i fråga om konstverk föreslagit den jämkningen i kommitténs förslag att ersättning skall utgå så snart mer än ett verk återgivits. Då det gäller fotografier bör man emellertid enligt min mening införa en generell rått till ersättning, sålunda även om endast ett fotografi återges. För fotografier är återgivning i populärvetenskapliga arbeten ett viktigt användningsområde, som med reproduktionsteknikens utveckling och den ökade avsättningen av sådana arbeten fått allt större betydelse, och det föreligger knappast anledning att i något fall tillåta återgivning utan ersättning. Någon parallell med konstverk kan här ej dragas; fotografier utnyttjas som illustrationer under helt andra förutsättningar än konstverk. I överensstämmelse med det anförda bör vidtagas den jämkningen i kommitténs förslag, ätt återgivning i populärvetenskaplig