Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/339

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
337
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

framställning endast får äga rum mot ersättning. Jämkningen står i överensstämmelse med en rekommendation av de danska, finska och svenska delegerade vid det nordiska upphovsrättsmötet 1957.

Såsom kommittén föreslagit bör även nuvarande bestämmelse om rått att utan tillstånd använda fotografier som illustrationer i skolböcker och andra arbeten avsedda att tjäna till bruk vid undervisning kompletteras med en regel att det endast må ske mot ersättning. Att såsom representanter för fotograferna yrkat jämväl införa en föreskrift om karenstid för lånerättens utövande anser jag icke vara påkallat.

En förutsättning för lånerätt skall i samtliga här avsedda fall vara att återgivningen sker i anslutning till texten. Uttrycket torde på ett lämpligare sätt än det nu nyttjade »till förklaring av texten» ange det samband mellan framställning och illustrationsmaterial som kräves. Det bör nämligen icke alltid krävas att fotografiet utgör en förklaring av texten; det bör räcka att det ytterligare belyser och illustrerar vad som sagts i denna. Någon egentlig utvidgning av det fria området är dock knappast avsedd. Överhuvudtaget får frågan mindre betydelse i och med att det erkännes en generell rätt till honorar för fotografen.

Ersättning enligt bestämmelserna bör tydligen utges till fotografen eller om rätten till fotografiet i sin helhet övergått på annan person, t. ex. en beställare, till denne. Då kommitténs förslag möjligen skulle kunna föranleda misstolkningen att ersättningen städse skall utges till fotografen personligen, bör bestämmelserna i denna punkt något omredigeras.

Jag anser det icke föreligga anledning att, såsom yrkats i ett par remissyttranden, införa lånerätt till förmån för pressen.


8 §.

Paragrafen saknar motsvarighet i kommittéförslaget.


Departementschefen. Sveriges radio har vid remissbehandlingen hemställt att det införes bestämmelse om rätt att i televisionsreportage från dagshändelse medtaga fotografi som visas såsom ett led i dagshändelsen. Behovet härav synes visserligen vara ringa men för fullständighetens skull torde en regel i ämnet böra upptagas. För de speciella fall som här avses synes rätt till ersättning ej böra stadgas.


9 §.

Paragrafen saknar motsvarighet i kommittéförslaget.


Departementschefen. I likhet med vad som föreslagits beträffande utsändning i ljudradio eller television av litterära och musikaliska verk (se 22 § andra stycket i förslaget till lag om upphovsrätt) torde av praktiska skäl böra införas tvångslicensbestämmelser rörande visning av fotografier i television. På förevarande område är det emellertid knappast möjligt att

uppställa krav, att organisation skall ha givit generellt tillstånd till

22
Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 saml. nr 17