Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/341

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
339
Kungl. Maj:ls proposition nr 17 år 1960

Remissyttrandena. Svenska fotografernas förbund och bildleverantörernas förening yrkar att rätten att fritt utställa fotografier begränsas, så att den icke gäller i fråga om utställning i kommersiellt syfte. Yrkesfotograferna har hittills alltid betingat sig särskild ersättning, om kopian skall användas i sådant syfte. Genomföres förslaget, kommer denna inkomstkälla att falla bort. Vad angår rätten att eljest visa fotografier utan tillstånd hemställer organisationerna att denna, i överensstämmelse med principen i 20 § i förslaget till lag om upphovsrätt, göres beroende av att den eller de som visar bilden gör det utan ersättning. Vidare anföres att begreppet folkbildningsverksamhet är oklart och ägnat att leda till att paragrafen får ett alltför vidsträckt tillämpningsområde. Slutligen ifrågasättes om icke fotografen bör äga rätt till ersättning, om visningen sker för undervisningsändamål; han har ju sådan rätt i det näraliggande fallet, att fotografier återges i skolböcker.


Departementschefen. Gentemot det av kommittén föreslagna stadgandet om rätt att fritt utställa fotografi har företrädare för fotograferna gjort gällande, att dessa hittills alltid brukat betinga sig extra ersättning vid försäljning av kopior som skall utställas i kommersiellt syfte och att, om förslaget genomföres, denna inkomstkälla kommer att falla bort. Det bör emellertid framhållas att förslaget icke innebär någon begränsning av fotografernas möjligheter i förevarande hänseende. Enligt gällande rätt saknar fotograferna överhuvudtaget en självständig rätt till offentlig utställning och i den mån ersättning betingas, sker detta alltså uteslutande på avtalsrättslig grund. Om fotograferna, såsom naturligt är, vill fordra särskild ersättning beträffande kopior som skall utställas, står detta dem alltjämt fritt. Det är däremot icke tillfredsställande att införa en ordning enligt vilken den som – utan inskränkande avtalsvillkor – förvärvat ett fotografi skulle vara förhindrad utställa detta.

Ej heller det i andra stycket föreslagna stadgandet om rätt att genom skioptikon o. dyl. visa fotografier i samband med undervisning m. m. synes ge anledning till erinran; till stadgandet bör dock, i analogi med det tillägg som i departementsförslaget gjorts till 20 § i förslaget till lag om upphovsrätt, fogas bestämmelse att stadgandet ej skall gälla film. I ett par remissyttranden har hemställts att i stadgandet skall införas motsvarighet till det i nämnda paragraf föreskrivna villkoret, att den som framför verket gör det utan ersättning. Detta villkor avser emellertid framförande av utövande konstnär och kan alltså icke tillämpas vid visning av fotografier.


11 §.

Paragrafen saknar motsvarighet i kommittéförslaget.


Departementschefen. I sitt remissvar har Sveriges radio hemställt om be stämmelse att televisionsföretag, som äger rätt att i utsändning visa fotografisk bild, jämväl skall vara berättigat att medtaga bilden i sådan s. k.