Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/350

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
348
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960


Departementschefen. Ersättning, som avses i 7 eller 9 §, bör i händelse av tvist bestämmas av den särskilda skiljenämnd, varom stadgas i 52 § i förslaget till lag om upphovsrätt. Stadgande härom har upptagits i förevarande paragraf.


17 §.

Paragrafen, som motsvarar 14 § kommittéförslaget, innehåller straff. bestämmelser.


Gällande rätt. För närvarande bestraffas intrång i fotografs rätt med dagsböter; se 8 § första stycket gällande fotografilag. De straffbara förfarandena anges här genom i huvudsak samma ordalag som lagen i 2 § använder för beskrivning av rättens materiella innehåll. Dagsböter skall jämväl ådömas den som till salu håller eller genom försäljning, utdelande, uthyrande eller annorledes sprider eller offentligen utställer eller ock i riket till spridande eller offentligt utställande inför sådan fotografisk avbildning av fotografisk bild, som honom veterligen framställts utan tillstånd; undantag göres för fall då avbildningen framställts med stöd av låneregeln i 4 §. Enligt 10 § skall böter från och med fem till och med etthundra kronor ådömas den som åsidosatt skyldigheten att vid lån av fotografier till vetenskapliga framställningar, skolböcker m. m. ange fotografens namn och hemvist.


Kommittén. I kommitténs förslag har straffbestämmelserna, på motsvarande sätt som i 53 § i förslaget till lag om upphovsrätt, direkt knutits till föreskrifterna om skydd för rätten till fotografisk bild; enligt första stycket av förevarande paragraf straffbelägges brott mot bestämmelse som i lagen är given till skydd för rätten till fotografisk bild. I enlighet härmed inträder till en början straff vid intrång i fotografens rätt enligt 1 §, d. v. s. då fotografisk bild mångfaldigas eller visas offentligt utan att tillstånd föreligger eller bestämmelse i 5–11 §§ kommittéförslaget kan åberopas. Straff inträder vidare vid överträdelse av föreskrifterna i 2 § samt i fall då fotografisk bild, som framställts för enskilt bruk, i strid mot 5 § andra punkten utnyttjas för annat ändamål. Kommittén framhåller att straffbestämmelserna även skyddar den rätt, som enligt 10 § i dess förslag tillkommer beställare av fotografi. Då fotografens rätt enligt förslaget icke innefattar befogenhet att bestämma om spridning av exemplar, har under straffbestämmelserna också förts fall, då till försäljning utbjudes eller eljest till allmänheten sprides exemplar av fotografisk bild, som framställts i strid mot lagen.

Enligt andra stycket skall straffbestämmelserna vara tillämpliga jämväl om någon till allmänheten sprider eller till riket för sådan spridning inför exemplar av fotografisk bild, där exemplaret framställts utom riket under sådana omständigheter, att en dylik framställning här i riket skulle varit straffbar enligt första stycket.