Sida:Bisos Q 1870 1.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
43
Lands-, härads- och sockneallmänningar.

disposition gemensamt eller till delning emellan socknen eller enskilde hemmansegare, som deri egde del, upplåtas, med iakttagande af de grunder, som Kongl. Maj:t i hvarje särskildt fall bestämde. Menighet, som åstundade delning af dylik allmänning eller ville under egen gemensam disposition densamma emottaga, skulle derom ingifva ansökning till Kongl. Maj:ts befallningshafvande, som sedermera - efter det att naturen af lands- och häradsallmänningen blifvit bestämd, vidden, beskaffenheten och förhållandet med densamma, i alla delar genom säker afmätning och undervisning känd, alla vederbörande, hvilkas rätt derunder kunde bero, i afseende på lämpligheten af förslaget och grunderna derför vid häradsrätten hörde, och häradsrätten sitt yttrande afgifvit, - hade att handlingarne jemte eget utlåtande till kammarkollegium insända, hvarefter detta embetsverk med dess betänkande öfverlemnade frågan till Kongl. Maj:ts pröfning.

Till upplysning om det sätt, hvarpå de vid denna tid befintliga allmänningarne disponerades, må här meddelas följande:[1]

  1. Se Tidskrift för skogshushållning 1877.
Namn. Kongl. bref Areal qvadratref. Summa qvadratref. Anmärkningar.
Upsala län.
Wendels allmänning 1833 22/6 11,465,30 Förklarades för sockenallmänning och delad.
"Bälings """ - 56,000 67,465,30 Delad.
Vestmanland.
Libergs allmänning - 1,601,60 Upplåten till Strömsholms stuteri.
"Grafs """ 1831 9/7 Upplåten till Hjelmare slussverk.
"Wåla """ - - Förklarad för sockenallmänning.
Del af Snefringe - 39,200
Östergötland.
Aska härad
Ingelbyskogen 1833 2/11, 1839 16/3 1,399,27 Delade.
Kraghults allmänning140,05
"Blommendals """249,90
Hanekinds härad.
Kolbyttemon 1834 7/5 977,90 Efter det mark blifvit afsatt från Åsdymlingen till afrättsplats och å denna samt öfriga allmänningar till grustägt skedde försäljning af desamma.
Åsdymlingen590,80
Norra allmänningen185,50
Risinge tingslag.
Ysunda allmänning - 3,250 Sedan mark blifvit afrösad för betesrätt föörsåldes det öfriga.
"Schedvi """ 1833 9/11 1,187,72
Åkerbo härad.
Åkerboskogen 1833 2/11 447,65 D:o d:o.
Lösings härad.
Ludden 1836 17/9 3,959,23 Försåldes.
Bråbo härads allmänningar, utgörande delar af Kolmården.
Skärlötemarken 1833 9/11 14,079,80 Upplåtna åt häradsboerna till delning efter oförmedladt hemmantal.
Satramarken " """ 11,919,95
Åby mo " """ 660,97
Kammar- och Qvarntorpsbackarne " """ 21,546,05
Klintemarken 1833 9/11 6,897,97 Af Kolmorden lemnades skog till marmorbruket men i öfrigt skedde delning.
Grantorpsmarken " """ 5,172,12
Norrsnytomarken " """ 2,399,95
Björkekinds härad.
Af Kolmorden 1836 16/12 8,925,87
Kuddby skog " """ 4,359,60
Nåsängs udd " """ 316,4
Knifsätter " """ 2,654,27
Friggesätter " """ 4,411,40
Lönsås " """ 1,836,10
Merums allmänning " """ 632,2
Skärkinds härad.
Allmänna slätt 1837 17/9 422,2 Försåldes.
Pinken " """ 133,35 D:o.
Boda " """ 132,65 D:o.
Hammarkinds härad.
Ludden 1832 31/3, 1837 17/2 3,381 D:o.
Vifolka härads allmänningar 1832 12/5 722,4 102,986,27 Efter afrösning af mark för mulbetesrätt och afsättning af ett område till afrättningsplats försåldes det öfriga för häradets räkning.
Skaraborgs län.
Vadsbo härad.
Klyftamon 1835 10/8 40,038,42 Delad i sammanhang med kronoparken Billingen.
Fägremo - 41,24 Upplåten till Göta kanal och Fredsbergs socken.
Russlingen - 2,016
Skånings härad.
Gryten 1838 2/2 7,327,07 100,621,49 Delad emellan Wånga sockens hemmansegare.
Elfsborgs län.
Kinds härad.
Gälaveden 1832 14/7 11,474,40 Upplåten till vissa socknar.
Ås härad.
Trehörningen 1836 19/3 12,869,50 D:o.
Gälaveden " """ 37,331,17 D:o.
Vedtle härad.
Vedlefjäll 1832 2/6 87,796,80 Upplåten till de hemman, som derå begagnade bete och skogsfång.
Gäseneds härad.
Od och Rönneskog 1832 20/3 3,121,65 Förklarad för sockenallmänning.
Trennings hult 1836 18/11, 1837 14/7 9,521,39 Delad.
Ormungen 1832 19/3 18,204,55 D:o.
Våthult 1837 2/6 29,064,70 Efter meddeladt skogsanslag till dervarande lägenheter af en viss storlek delades det öfriga å 60 1/4 mantal, som derå gjorde anspråk.
Alefjäll 1833 9/3 35,943,55 Delad.
Vedens och Ås härad.
Veden - 118,569,15 D:o.