Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

22


Ty til Norige the rymde fordt /
Ther hafue the på tijdh så kordt
Sanckat en mächta stor Krijgzhär /
För hwilken iagh nu fahra bär:
The liggia här strax hos i fält /
Sin ganska macht emoot oss stält /
Moot them ha wij uthfördt wår macht /
Aff them är hon snart nederlagdt.
Här Biscop / giffuer oss godt rådh
J thenne saak som i förmå?

Arch. Niels.

Hade Edhers Nådhe mig hördt /
Och sigh icke låtit förfördt /
När iagh til förlijckningh rådde /
Och thenna olyckan spadde /
Hadhe edher ey then möde
Warit aff olyckan ödhe.
En annan wägh iagh icke weet /
Uthan rådha til enighet /
På hwilken blijffuer intet feel /
Om the bekomma theras deel
Aff landet / såsom förr war sagdt /
Thär på the drijffua medh all macht.
Alt gammalt haat lägger och nedh /
Gode mäns rådhslagh tager wedh:
Wil Edhers Nådh thet uthloffua /
Ey skal iagh i natt förr soffua
Ähn iagh haffuer then saak bestält /
Och will ryckia til theras fält.

K. Byrg.

Edhert rådh iagh anamma wil /
Medh edher och skrifua them til /
Them giffuandes leygdh säker hijt /
Jagh bedher ställen alt medh flijt.


Twif /