Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
23


Arch. Niels.

Twifler ingalundh thär uppå /
Alt blijffuer stält som iagh förmå.
Actus III. Scena I.

Konungen / Biskop Niels / H. Erich och H. Waldemar.

K. Byrg.

ALdrigh hade iagh kunnat tro
J sådant buller och oro
Moot edhert rätta foster landh
Thet anfächta medh wäpnat hand!

H. Erich.

Wij ha ey ment i skulle toort
Oss bådhe Landflychtige giort:
Thär til omslaget wår arffzrätt /
Ähr wäl handlat på sådant sätt?

Bisk. Nie

Medh sådan ordh haffuer fördragh /
Låter all ting komma i lagh:
Förlijkes som Bröder kiäre /
Hwar annan älske och ähre /
Sökie ey hwar annars fördärff /
Uthan hwars annars gagn och wärff.

K. Byrg.

Jagh låter migh wäl förlijka /
Men iagh fruchtar the migh swijka.

H. Wald.

Jngen ha wij bedraget ähn /
Loffuen hållet som trogne män.

Bisk. Nie

Godh förlijkningh på thenne slätt
Skal sökias / och ey högsta rätt:
Ty förklare sigh Edhers Nådh
På sin mening / och godhe rådh.

K. Byrg.

Mine Bröder / om i som iagh
Welen / giörom förbundh i dagh?
Thär på ställes breff och Edher /
Som är i all handel sedher /


Edert
D jjj