Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

24


Edhert arff giffuer och igen /
Aldrigh tilfogar något meen:
Thär på räcker edher min Handh /
Wedh min Christeligh tro och san
Håller alt hwadh uthloffuat är /
Om thet är så edhert begär.

H. Erich.

Här på sträckes wår hand ochså /
Doch the wilkor skal man förstå:
At i Torkil ey bruken meer /
Elliest uproor i landet skeer /
Och bekräfftes fast thetta pacht /
Om han kommer under wår macht /
Hwadh ondt han har mällan oß fördt /
Skal i sanning bliffua förhördt:
Sedan må han och stå sin rätt /
Som Lagh förmäler wedh thet sätt.

K. Byrg.

Skee skall effter edhert begiär /
Förskingrer nu edher Krigzhär /
Thet iagh och strax wil göra wist /
Förbundet håller uthan list.

H. Wald.

Thet må så skee i Härrans nampn /
Tagom hwar annan nu i famn.

Biskop Niels.

Ähra skee Gudh i himmelshögdh /
Hwilken giffuit har sådan frögdh /
Then iagh önskar stadigh och fast /
Freden hålles uthan all last:
Nu resom hem lustigh och gladh /
Medh frögd gönom hwar by och Stadh.Actus