Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

44


Lijdandes för sin Härfars skull /
J klöstret lägges han i mull:
Bruncke then förrädare slemm
Skal sönderhuggas lem frå lem /
Aff honom nampn skal bärget få /
Thär han steglas wedh stycken små:
Alt så straffas Skiälmar gemeent /
Endoch thet händer något seendt /
Hwilka emällan Herrar twist
Upwäckia medh ilfundh och list:
Här wedh sig trösta hwar och en /
Som aff sådana lijder mehn.
Actus V. Scena I.

H. Magnus / Ulff och Biörn.

H. Magn

KUngars / Förstars och Herrars standh
Står alt uthi lyckenes handh /
Hon speelar medh them som hon wil /
Och löper både aff och til:
Hon är alt som en falsker ijs /
På honom bygger ingen wijs:
Kongars lycka är som en roos /
Då hon skiönast / går hon sin koosz.
Swickfull är thenne wärldzens pracht /
Som wijse Mannen haffuer sagt:
När hon tigh som mäst behager /
Hon tigh förwisso bedrager:
Sådant har iagh i sanningh röndt /
Ty wärlden har migh illa löndt /
Endoch iagh ey full fempton åhr /
Har migh doch then tijdh warit swår:
Ty när iagh på mitt tridie war /
Fångades Frumor och Härfar /


Sädan