Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

48


Men effter han är bleffuen dödh /
Fruchtar iagh wij komme i nödh:

Holger.

Jagh thär wäl tro / Kungen är ung
Regeringen blyr honom tung.
Migh är sagt / han ej lijda wil
När man honom gott råder til:
Hans Drotningh sägz och aff gemeen
Wara til högfärdh icke seen.
Thär hoos iag tigh förkunnar och
Kungen moste i åhr på togh.
Ty Ryssen haffuer oss unsagt /
J fält ligger nu medh stor macht /
Tager aff Finlandh myckit rooff /
Nu har Kungen god rådh behooff /
Och wil strax in til honom gå /
Sådant Hans Nådh låtha förstå.

Karl.

Broder / igönom sådant taal
Förer tu Kungen i stort qwaal /
Wälkommen blyr du ingalundh /
Du kommer i tornet en stundh.

Holger.

Migh må gå / huru thet gå will /
Jagh träder frimodeligh til.

Karl.

Jagh står uthe säker och trygg /
Och kommer han medh en blå rygg.

Actus V. Scena IV.

Konungh Månß och S. Brita.

K. Måns.

EN Kungh är iagh mächtig och stor
Öffuer alt Folk i Swerige bor:
Norige haffue mig och utwaldt /
Skåne har iagh ochså betalt /
Siutije tusen lödigh mark
Sijlffuer thet galt medh en wicht starck.


Ty