Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

66


Niels, ryck thet aaset i en wrå /
Och låt ingen här om förstå.

Niels

Såsom Edhers Nådh behager /
I ett mörckt hwalff iagh thet drager.


Actus VI. Scena VI.

Sancte Brita.

S. Brita.

ÄR nu / Gudh bättre / ey så gååt
Som iagh Kong Magnus haffuer spååt?
Först har han sigh illa betäncht /
Oss Swenske ifrån Skåne stäncht:
Landet haffuer han alt förstört /
Sin enda son haffuer han mördt:
Han satt fången i åhren siw /
Mädan dödde bort hans huszfru /
Hans son Håkon i Norige dödh /
Siälff äther han ey mehra brödh:
Ty han drunknade i en flodh
I Norige / medh wrångt sin och modh.
Alt så gönom inbördes kijff
Är then kongzliche slächt om lijff /
Hwilken öffuer tutusendh åhr
Regerat har / illa tilgår
Här effter; Ty landet i qwaal
Kommer aff Danske Kongars waal /
Hwilka sigh skole beflijta
Swerige och Norige til sigh slijta /
Thesse try landh til ett förbundh
Föra / Swenskom til en ondt stund:
Seendt om sijder kommer en Man
Som hiälper aff twång Swealan /
Och råder til all skadha boot /
Ställer Swerige på frijan foot /


Han