Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
128

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Herren
Hr Doctor Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.


    Antirrhinum Elatine L. och A. Cymballaria L.

    Lars Benzelstjerna, född 1719, teologie professor, sedan biskop i Wästerås och ordensbiskop, död 1800.

    Jfr bref. 271 not. 4. — Hårleman blef 1748 gift med hoffröken, grefvinnan Henrica Juliana von Liewen, född 1710, död 1753.

    Härmed afses anläggningen af en trädgård vid det nyinrättade Serafimerlasarettet för odling af medicinalväxter: beslut härom fattades 1753 af Collegium medicum.

    Härmed menas den Veronica-form, hvilken han i disputationen Plantæ hybridæ beskref under namnet V. hybrida och hvilken han ansåg vara uppkommen genom befruktning mellan V. longifolia β. maritima och Verbena officinalis.


700.


Min Kiäreste Broder.

Wälkommen tillbakas ifrån fadderskapet.

Det är wähl at wij hafwa M. K. Br. wid Jupiters stohl att ofta afböja severa fulmina jovis.[1] wij lefwom ej nobis et aliis inserviendo consumimur.[2]

Min Trägårdsmästare kom i förra weckan ifrån stockholm, hade warit på Carlberg, sedt Palmträden; han berättade att det ena war aldeles dödt; och det stora nog siukt; han twiflade om Carlbergs orangerie kunne conservera någotthera; men at dett swagare aldeles woro utan hopp.

Äfter hans beskrifning, ehuru han påstod, at det woro Palmträd, af hwilka wij hafwa mer än 10 stycken, så kan jag swäria på, om trägårdsmästaren älliest beskref rätt, at det icke är Palmträd, utan Coccus-träd, altså desto rarare; det jag icke hafwer. at skicka till stockholm något att afhämta trädet, wågar jag icke på speculation; ty det är helt annat at lofwa Biörnskinnet, förr än man skutit, helt annat sedermera.