Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
161


728.


Min Kiäreste Broder.

Tusende tack för bekantskapen med den artige Brandel[1] ifrån London; han giorde mig den äran 2 à 3 gånger och besökte mig. han war rätt artig i omgänge och curieux besynnerligen på petrificater.

jag arbetar på species plantarum och har kommit till Icosandria, så at jag tror mig i hastighet kunna hielpa M. K. B:s herbarium dit, icke allenast i ordning, utan med namn på hwart species, så at jag hoppas det mitt warande i Upsala skall gagna M. K. Broder.

Tack för det kiära brefwet; och at M. Br. will komma ihog mig ibland sine månge syslor.

Det myckna nya från Hasselquist och Löfling får jag wisa med deras bref wid min ankomst.

Huru det är med Hasselquist, ber jag min Bror ser af Extractet, som jag i dag sänder till Hr Wargentin.

Om M. Br. kan giöra nogot till hans tienst, så har Min Bror där af mycken merite.

jag förbl.

M. K. Broders
Upsala 1751 trogneste tienare
d. 12 Nov. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på bref. 723.


  1. Gustaf Brander, se del. III s. 315.


729.


Min Kiäreste Broder.

Nu längtar jag rätt mycket at komma till stockholm, jag har ej wågat mig utom dörren, utan då jag gått at läsa på Academien, och då det desse dagar warit kalt, har jag kient liksom man klöst mig på kinden med 5 naglar, så at jag ej wähl tohl kiölden; åt minstone at [när?] jag wågar mig uht. hogen at få se de nye

Linnés brefväxling IV.11