Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
173

meriterar, at ligga hela terminen inne, för dettas skull, utan at wara bättre hafwa condition. Kiäre res up till Hofmarschalkarne än en gång, at det ej kleckar.

Mon jag intet drälde äfter mig hos M. K. B. rönet om Tobaken[1]; skulle det finnas där, så torde jag få det med Hr Kæhler. hwar om icke, så har jag wähl förlagt detta på något ställe.

Stackars D. Hasselquist, huru glad lärer icke han snart blifwa, at en Gud gifwit oss Arch. Bæck, som med sin ifwer och Hr Wargentins räddar honom ifrån yttersta undergång.

Gud beware Min K. Broder till wåra wettenskapers wärn och skydd, jag är med all uptänkelig tacksamhet

M. Hr Broders
Upsala 1752 hörsamste och lydige
d. 13 Martti. tienare
Carl Linnæus. 

Hälsa Licent. Kæhler, säg jag tackar honom för sitt bref, men will e skrifwa för än jag får wetta, hur det blifwer, och fägna mig med fulkomlig glädie.

Utanskrift som på bref. 724.

Sigill IV. svart lack.


    Gabriel Mathesius, se bref. 280 not. 5.

    Guy-Crescent Fagon. född 1638. Ludvig XIV:s lifmedicus, författare till Hortus regius (Paris 1665), död 1717.

  1. Se bref. 724 not. 1.


743.


Min aldra sötaste Broder.

Efter M. K. Broder täckes giöra alt på min räkning, huru skall jag hinna någonsin komma utur skulden, som för uht är hos Min K. Broder så diupt inråkad.

Det tyckes som M. K. Br. intet fått mitt senasta bref, där uti jag skref, at med förra posten afgick förslaget på Rolanders [stipendium] till Kongl. Borgrätten.