Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
184

184 Lät mig nästa post wetta om Hennes Kongl. Maj:ts resa till Upsala, at möta Hans M:t, då Hans Majestät kommer tillhakas, äller ej. jag är så matt om dagen, at jag måste lägga mig då och då, och kommer ej rätt till krafter; kanske det woro nyttigt ömsa climat och resa till Drotningholm, allenast om jag fingo resa hem, där jag ej stodo uht; ty på Drotningholm kan man ej hafwa den commoditet som hemma. Lef säll och lyckelig Min utwaldaste Broder och lät mig till min sista timma förblifwa Min Kiäraste Broders Upsala 1752 lydige tienare d- 28 julii. C. Linnseus. Utanskrift: Axchiatren Wälborne Herren Hr Do et or Back Stockholm. Sigill IV, rödt lack.

Lars Balk. se bref. 27 not. 1. 
Tomrum i brefvet. 

. Min egen kiäre Broder. Äfter M. K. Brs råd blifwer jag quar till Hans K. M:t kommer och reser uht morgon och afton at taga krafter, jag har totalt sluppit min starka hosta, excreationes, swetten äfter måltiderne, som hotade mig med en fatal Phthisis, allenast jag får krafter; jag ser af alt att motion fattas mig, som skall och endast kunna hielpa mig; jag har all min tid warit wan at resa, och nu på några åhr det å sido satt; jag har märk [t] mig altid må braf på resor, jag skall nu söka endast med ridande curera mig. sök på tienligit sätt at föreställa hos Hennes K. M:t, hur min Bror rådt mig at rida och medicinera, at H. K. M. ej blifwer otolig på mig.