Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
190

190 Pettersson, 2 som utlänning, kan eompetera, och ännu alt för galit at tänka det han skulle bestiga henne. Rosen sitter så wähl föruht, lärer oraögligen persuaderas at tänka där på, då han söker lugn. Det giör han aldrig, så länge han har 5 skrufwar. Nu war det doch wähl att M. Br. uthärdat på Drotningholm i sommar. Det är omögligt att Hans K. M:t skulle gå ifrån M. Br., som äger, utom alt annat, Hennes K. M:ts fulla nåd. nej jag önskade att alt annat gingo så redigt. Nu får M. Br. tillfälle at pleno effectu uphielpa medicinen, som det behöfwar. jag gratulerar och M. K. Br. som änteligen slipper från Drotningholm, en om hösten så osund luft, åtminstone för min constellation. Hwad har M. K. Br. fått för godt af D:r Wahlbom och Löfling; bägge skrifwa att de skickat åtskilligt. jag innesluter mig uti M. K. Brs famn och framhärdar med all uptänkelig wördnad, kiärlek och förtroende Min K. Broders Upsala d. 13 octob. lydige tienare . Carl Linnseus. Utanskrift som på bref. 756. Sigill III, rödt lack.

Evald Ribe. se bref. 345 not. 7; han afled i Stockholm den 8 Oktober 1752 
Johan Christian Petersen (adlad von Heidenstam), se bref. 52 not. 1. 

. Min Kiäreste Broder. Lätt mig med nästa post få den fägnaden at höra M. K. Br. blifwit Regii Gollegii Praeses. jag skall därföre bryta halsen af någre Boutellier win och dricka något med, fast det skulle kosta en migraine. jag har haft bref af Cunon 1 i Amsterdam, med hans werser; af Munchhausen 2 med någre torkade örter; älliest föga. Här säges at Dr Wahlbom 3 skal wara död, men det kan och will jag ej tro. Det skulle giöra mig rätt ondt. lät mig wetta det här näst.