Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/206

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
194

Ty9karne hafwa wärkeligen satt sig på den foten, som M. K. Br. säger, at censurera alla, och at giöra intet sielfwe. De giöra som mänglerskorne, stänka lort på folk och willia endast att man skall träta med dem ; ty har jag rätt at jag låter dem säga hwad de willia, och arbetar i min ro, som jag det intet hörde; få se på slutet hwilket warar längst. Mon det är allwaro at grefwinnan Tessin skall botanicera; då är hon nog unique i den wettenskapen af sitt kiön. 1 Giör för Guds skull M. K. Br. och låna mig med Hartman, när han reser, på 8 dagar 2:dra tornen af Gmelin, at jag får citera honom i mitt wärk, som nu tryckes; kiära afslå mig det icke. äro några nya acta petropolitana utkomne? är i dem nogot Botanicum, så war gunstig och säg mig namnen på örterne, om de ej äro för många. Diuren får jag wähl en gång se, då jag kommer till Stockholm. jag längtar otroligt at få dricka Min Brors skåhl, som Praeses regii Collegii medici; kiära skrif mig straxt till, då det blifwit beslutat. Rolander lade allenast in de örter, som jag trodde at M. Br. ej skulle hafwa i sitt herbario; när mönstring en gång blifwer med mine, få wij wähl mer. Gud wälsigne M. K. Broder önskar G. L. Saknar datum, men är troligen skrifvet i medlet af November 1752. Utanskrift: Archiatren och Regii Collegii Medici Prasidi* Wälborne Hr Doctor Bozck Stockholm. Sigill III, rödt lack.

På hennes tillskyndan utkom 1753 Caroli Liyx^si Indelning i 

örtriket, efter Systema natura, på swenska öfversatt af Johan J. Haartman, till tjenst för dem, som voro okunniga i latin, »hwaribland många, jämwäl af det Ädla Könet, kan finnas. Ingen älskare af slik witterlek kan således ej annat, än högeligen fägna sig häröfwer, samt med en synnerlig wördnad erkänna Riks-Rådinnans och Öfwer-Hofmästerinnans Tessins ömhet för denna Weten• skåpens fortplantning, som genom sin priswärda försorg takts kläda wår fagra Flora i denna sin Swenska drägt, til at derigenom göra henne så mycket mera känd och älskad i wårt Kära Fädernesland» (Salvii Lärda Tidn. 1753 s. 207).

  • Af annan person (troligen Bäck) ändradt till Assessori.