Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
195

195 . Min Kiäreste Broder. i dag fick jag M. K. Br[s] twänne bref. tack, tusende tack. Loeflings örter äro säkert komne. Rolander har sine. jag har mine för K. Br. det hålles wähl engång. Men huru går det med Ryske fröen och Gmelins florae tomus 2:dus. jag skall skrifwa Hr Molman 1 till, som M. Br. befalt. tack för rådet, tänk ej på Grönwall. 2 nog skall jag en gång afgiöra Collinsons skuld. Klåckan slår, mer nästa post. adieu sötaste wän. Eder Linnaeus. Odateradt, men antagligen skrifvet i midten af November 1752. Utanskrift och sigill som på bref. 759.

Kanske snarare Mölman; personen obekant. 
Troligen Christian Grönwall, född 1720, student i Upsala 1738. 

magister i Lund 1748, prost och kyrkoherde i Wist, död 1793. . Min Kiäreste Broder. Tack för all gunst och wänskap i Stockholm. Tack för gunstig invitation. Åfter M. K. Brs befallning skall jag skrifwa till Ludwig, 1 fast det går swårt. fråga Hennes K. M:t, om jag ej får lof i mitt namn giöra recension i Lärda tidningar om Hennes K. M:ts nåd at lösa Hasselquistfs] samblingar, 2 hälst jag hörde morgonen äfter at H. K. M:t straxt gifwit Hans Excellence Tessin befallning om wärkställigheten, som han mig sielf berättade. jag hade ej tänkt resa så hastigt, men jag lick oförmodeligen resetyg, och wiste at min Bror hela natten warit på hofwet. jag förbi. Min K. Broders Upsala 1752 lydigste tienare d. 4 Novemb. 3 C. Linnaeus.