Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/216

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
204

204 . Min K. Broder. Tack för alla wälgierningar, som äro flere än at jag kan dem minas, mindre prisa. Gud wälsigne Min Bror för alt. En alt för underlig casus har tilldragit sig i frankrike i Ägde. 4 personer åto lefren af en pisce chondropterygio, som folket där i orten altid pläga kasta bort, då de upskiära fisken, alla 4 föllo där på i sömn, sofwo 3 dagar; alla äro straxt friske, men huden går af hela kroppen, en ganska curieux observatiqn; om det blifwer bekant för wåra fruentimber, så räds jag at alla fiskar af detta slächtet blifwa utrotade, då hwar en will äta lefren och hwart åhr blifwa ny, som ormen då han kryper utur sitt skin. det woro bot för koppor, den som åht minst gick huden endast bort af ansichte och händer. så snart jag får litet tid, skall M. Br. få hela casus. emedlertid berätta den på min rächning för Hennes K. M:t, som lärer le där åt. Klingenstierna, Strömer och jag hade årnat oss till parentationen i morgon, men wägarne äro så gröme, at en warit på 2 mihl 6 timmar och doch måst gått det masta. Hälsa Hr Presidenten, 1 jag skall plichta med ett rön till wettenskaps Academien under hans Prassidio. 2 jag förbi. Min K. Broders Upsala 1753 trogneste tienare d. 16 martii. G. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på föregående bref.

Leonard Klinckowström, se föregående bref not. 2. 

8 Se bref. 724 not. 1.