Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
216

2|6 Arnica doger ej planterad, ty hon blifwer ofelbart swagare, men fås grufweligen i Wgiöthland. Nasturtium hybernum 1 är mildare, men gifwer mera saft än hortense, sås och mer om wårtiden. At det går trögt med Professionen in anatomicis, detfägnar mig Ingen är mera fallen och ingen giorde större nytta än Wahlbom, men favör måste i detta nyttiga ändamålet triumphera. Min K. Hr President, min nådige Herre, Öfwerheten är sielfwa lyckan, genom hwilken gudarne utdela sina håfwor; M. Herre har den i sin famn; om Hr Presidenten hade öga i sig wid detta tillfället, så kostade det honom allenast ett enda knäfall. Men min grannes magar måste fort. wähl an. Ach om Martin 2 togo det; och Eder watufrihet blefwo där på depencerad, huru wähl woro det icke bestält till rikets nytta, collegii heder, wettenskapens drift, det blefwo en vera nemesis divina, för det i gä* förbij den bästa. Skulle det så kunnat gådt, när Fagon war archiater hos Ludwig d. XIV, äller när Baeck war archiater hos Adolph Frideric den wisa? Min nådige Hr President skaffa mig för all ting Rumpfh amboina innan kort, älliest lägger jag in till Hans M:t och begiär at ståthållare må utnämnas, och lagar at jag först må inlägga hos nya ståthållaren, at han exsequerar promt boken till mig; jag kiänner alt för wähl Hr Ziervogels 3 kiöld, och ännu kallare lärer han blefwit, som nygift ; jag får wänta på honom till hösten, och knapt ändoch få. Salvius slutar snart species; sedan heter det post hoc occasio calva*. Nasturtium V mistar ej sin kraft i trägården, utan är aldeles lika. De som med nytta planteras i Horto i quantitet, skall beswaras med brefwet. Om Hans M:ts cabbinet woro så utstuckit alt i hop, som denna tabellen älliest är (salvo errore typographico notato), och jag fingo utgifwa där med mine beskrifningar, hoppas jag det skulle rista wår wisa Konungs namn så fast, som någon runsten, och giöra hans namn så perpetuelt som Konung Carls batailler. anmäla min underdånigsta wördnad hos wår andre Salomon och Drotning af Arabien, jag lefwer Min K. Broders Upsala d. 1 junii hörsamste tienare . Carl Linnaeus.