Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/229

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
217

i>17 Utanskrift och sigill som på bref. 774. ' Erysimiim Barbaren L. (Barbarea vulgaris R. Br.).

  • Roland Martin, född 1726, anatomie professor och assessor i Collegium

medicum. död 1788; var 1745 respondens till Linnés disputation Planta Martino-Burseriance.

Fredrik /^iervogel. född 1727, egare af apoteken Svanen och Markattan 

i Stockholm, gift den 26 Juli 1753 med Hedvig Ulrica Thorsberg, död 1792.

Citat från Cat. Distich. II: 62. — Occasio (Tillfället) var en gudinna, 

i pannan riklockig, i nacken flintskallig. < . Min Högtärade (lynnare. för gunstig communication af Hennes K. M:ts figurer ailägger jag hos Hennes Kongl. M:t allerunderdånigst, men hos Hr Presidenten hörsam tacksäjelse. A t gifwa swar på frågan är Bfl Bwårt som äfwentyrligit; råder man öfwerheten, så stannar man sielf för answar. jag förstår mig mindre på rita och ritningar, som sielf ej lärt konsten; utan dömmer dem, liksom Hr Archiatren skiönheter, endast af ögonmåttet, utan anatomisk consideration. i Stockholm äro Hr Dahlin och Rehn, bägge mästare i konsten. jag tycker at figurerne 12, 11, 10, 1, 4 äro wackrare än

. _ 6.

jag skulle önska at sedt desse utan färg, ty med färg kienner jag hwar en helt wähl; men som ej alla exemplaren kunna blifua mumifierade, så kommer mycket an där på, om sculptor kan grafwera dem lika äfter färgen. jag gläder mig af hiertat at Deras Kongl. Mrteter med så mycken drift låta wärket begynnas, at jag får hoppas det denna owärdeiiiga samblingen kan komma uht i min tid, då jag skall söka alt hwad hos mig står at med systeme och beskrifningar giöra det sådant, som jag med alla mina krafter, hog och sinne kan åstadkomma. Ach om jag fingo i höst begynna trycket på desse 2 store och utwalde samblingar, så tror jag at wettenskapen skulle få annat lius, än den haft för uht. Om torsdag kommer Musle Cabbinettet 1 att transporteras ifrån Bibliothequet till Museum horti äfter wår allernådigsta Drotnings befallning.