Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/232

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
220

220 . Min K. Broder. Tack M. K. Br. som ej sade mig at hennes M:t war så illa siuk, för än jag tillika fick wetta at Hennes M:t kommit sig aldeles före. Gudi lof. Afläg min underdånigsta tacksäjelse för fröen; är det någon wån, så skola de gro, fast de komma nog sent at läggas under allés wår höna 1 . jag aflade min upwachtning sista postdag, men alt för hastigt, jag wäntar Profess. Kalm hit om en äller twå weckor. får jag den nåden se Herr Praesidem i mina låga hyddor ? men här wankar inga konga tractamenter. Lef säll och beständig dens gynnare, som är Min K. Broders 1753 d. 3 julii lydigste tienare Upsala. G. Linnaeus. jag log åht Lunaria aagyptiaca; alla örterne wisnade för mig, utom en enda. ty tog jag mig litet argilla nilotica och strödde omkring henne; straxt quicknade hon och fick nytt lif af modersmiölken. Utanskrift och sigill som på föregående bref. 1 I drifbänk. . Min Kiäreste Broder. jag baxnade då jag förleden såg catalogen på sibiriske örterne, förundrade at så många sibirica skulle finnas som jag ej hört äller sedt, och förment mig sett alla; då fröen ankommo, blef jag än wärre på mig at jag ej skref af cataloguen, för än han sändes tillhakas. Men när wi dagen äfter begynte så säden, blef jag skamflat, ty jag såg alla wåra indianiske och andra trägårsfrön fått namn af sibiriska, som aldrig wuxit äller wäxande warda i Indien; de woro mast alla ordinaire och allmänne, dem wij hafwa för uht, så at jag mera ej beklagade at de kommo så sent. Wälkommen till Upsala; doch bör jag accordera, at M. Br. intet studerar allwarsamt från morgon och till afton, som sist