Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/235

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
223

223 Jag kan icke hädan komma, Utan Gud sänder mig sin Anda, Når jag wärlden skal dö».

Bumex Britannica L. Jfr ock bref. 647 not. 2. 
Abraham Munting, ' född 1626, professor i Groningen, död 1683. Det af 

hans arbeten, som här afses. var tvifvelsutan De vera antiquortwi herba Britannica (Amsterd. 1681). . Min Enda Broder. Tack för brefwet och alt som där uti låg actu aut potentia. får jag blifwa hemma till augusti slut, så reser jag med nöje; ty hwar dag komma nu osedda wäxter i trägården, tack M. K. Bror som täckes uplyfta mig i tredie himmelen. Min K. Brors prsedican har mer tröstat mig ån mången kapellans en syndare, som gått till döden. Det är mig omögligt at säga priset på de inneslutne cataloger, ty de Holländske namnen förstår ingen annor ån den som giort dem. jag tror at Hans Kgl. M:t har den största delen af de på cataloguen specificerade, doch skall jag mera positive utlåta mig, då jag får se grisen uptagen utur possen. Hwad min goda Blåw jaen 1 angår, så wille jag hällre i Holland kiöpa en pinkel win, fm diur af honom, kika för mein gieldt, ån kiöpa kiött utur hans bod. Han har rätt artige diur: Eysere varken, Ziewet katt, Mier-äters Ac men håren resa sig på mitt hufwud och lössen bita rötterne på det, när jag bekikar cataloguen. 300, 100, 50 Gylden: summa 1 par ryttare hästar utan kusk. alla [diuren] äro wackra; men pg:rne wackrare. och jag misunnar mine HogEdle Heren så grofwer jelt. Men war så god doch och rekommendera aporne, ty utan skiemt äro doch inga så rolige, så sälsame och differente, och så för alla pusslustige, en Comedia må wara så rolig som hon will, när narren kommer fram, få alla spectatores nytt lif; Skaparen har giort werlden till en Theater, der hade fattats mycket, om endast sombliga menniskior skolat spelat Harlekin och ej någor annor. jag wäntar ifrån Berlin en Chirurgus, som är adresserad till Hr Arch. Baeck och har några wäxter med sig till mig; kiära laga jag får dem straxt.