Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
13631.

Edle och Höglärde Hr Doctor Bæck.

Upsala 1744

:Mart. 2.C. Linnæus.         

I förrgårs fick jag twänne Hr Doctorens bref på en dag, näml. det förra af d. 5 october; det senare utan datum, i hk:t undras, om jag ej fåt fröna med Hr Adelcrantz, och samma dag fick jag Hr Adelcrantz bref, som berättar sig hafwa et pacquet för mig. Hade jag fått detta senare pacquetet, hade jag aldrig wågat åter beswära Hr Doctoren med fröen, ej häller bedia Hr Professor Jussieu åter om hielp.

Hans Kongl. Höghet war hoos oss i januari månad, war uti orangeriet och besökte mig i min Cammar, såg min lilla sambling af naturalier. då blef och Magister Bælter[1] tagen till Hans Hofprædicant.

Professionen i Lund lärer omögl. bortgifwas för midsomarstiden. Sedan Spöringen afsade sig förslagit, och sedan Doctor Lundberg blef död, står nu Rothman på förslagit. Doct. Leche i Lund och Doct. Rosen den yngre söker; men bägge skola disputera wid pingest tiden, förn de komma på förslagit. jag är säker, om Hr Doctoren woro hema, at han fick både förslagit och Professionen.

Ingen anatomie har warit i Upsala sedan 1735; ty lifm. Rosen är aldeles ej mehr därföre, fast han har sielf anatomiska professionen. Man giör här wist folk ganska ont i magan, då man talar om Hr Doctorens stora progresser där uti.

    Jussieu, och som Bäck hos dem fick tillfälle att taga närmare kännedom om de vunna resultaten, kände han sig manad att på egen hand forska på detta område. De härigenom vunna resultaten meddelade han sedan i en Kort Berättelse om Vatn-Polyper, i anledning af dem som funnos omkring Stockholm, och upvistes för Kongl. Vetensk. Academ. förleden Julii månad, införd i Vet. Acad:s Handl. 1746.

    Johan Welin, se bref. 560 not. 3.

    Olof och Anders Celsius, se bref. 555 not. 4 och 199 not. 3.