Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
239

i>39 Gud beware mig ifrån Edert vita autica; qm b»ne latuit, bene vixit, et procul a jove, procul a fulmine. hwad skola Amphibia kallas på swenska? ej vermes kräk: mon ohygge är bättre; så menar Prof. Ihre. Gud wet hwad jag skall kallat. Rosen kom i går. jag gratulerar min Br. till mycket silver. förbi, med all omtanka Min K. Broders Upsala d. 27 Nov. lydige . C. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Jfr bref. 205 not. 1. 
  • Thomas Shaw, se bref. 243 not. 6.
De tvenne hår omnämnda, i December 1753 ventilerade disputationerna 

voro Planta officinales (resp. N. Gahn) och Censura medicamentorum simplicium vegetabilium (resp. G. J. Carlbohm). Den senare af dessa trycktes i Stockholm. . Min Kiäraste Broder. jag år mer än brydd med det ordet Amphibia. Nog vvoro det artigt att slippa latinen uti detta enda nomine Classico. Kifira rådför Hr secr. Dahlin. Det behöfwes intet att förswenska ordet Amphibia, utan endast att få ide om ormar och grodor, det fula slåchtet. fins intet hielp, så må det blifwa wid Amphibier. i dag reste den ena med sin disputation till Stockholm, emädan trycket war här alt för trångt, jag wågade lofwa honom, att M. Br. skulle se igenom sista correcturen för den kiärlek M. Br. har för wettenskapen. Hans hår upråttades, då jag det sade, men bad honom stiga dristeliga till M. K. Bror. det blifwer allenast ett par ark. så snart den andra blifwer tryckt här, skall jag öfwer■ånda henne. Tack för felen i correcturen; min goda Momma bör ej sända mig första correcturen, ty då kan intet alt synas och granskas. hwarföre har M. Br. swart lack? sorger M. Br. någon af Aporne på Ulriksdal.