Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/255

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
243

243

  • Henning Adolph Gyllenborg, född 1713, landtmarskalk, riksråd, död 1795.

Hans son Carl Johan, född 1741, president i Vasa hofrätt och sedan i Kammarrätten, död 1811.

Mathias Alexander von Ungern-Sternberg, se bref. 651 not. 2. 
  • Erik Brahe, född 1711, öfverste, halshuggen 1756.
Harald Urlander, assessor i Kommerce-kollegium, ledamot af 

Vetenskaps-akademien, död den 2 December 1753. . Min Kiäreste Broder. jag tackar rätt mycket för min dyra frändes 1 bref, om icke tis bok woro, som spökade så länge äfter. jag är ej i stånd att läsa brefwet för this bok skull, jag står i min Brors obligation för postpgr. Vignetterne komma wid quadrupedia att innehålla sådane diur och wid de andre classer sådane som äro i dassen. 2 Det är artigt med nya barnhuset. 3 jag må aldrig tro att theologi lägga sig där emot; det går doch. Collinsons ört är ofulkomlig inlagd och beskrefwen. i morgon slutar jag denna terminen, får då lof att släppa oxarne något litet från sitt ok at pusta, tänk om M. Br. reste i så godt före till mig på några dagar att taga luft. Lefwer jag med hälsan, kommer jag innan januarii slut till M. K. Bror på ett par dagar. Gud vvälsigne M. K. Br. med wälsignad Hälg. jag lefwer och d öiMin K. Broders Upsala d. 21 Decemb. lydigste tienare . C. Linneeus. Utanskrift och sigill som på bref. 7!»"».

Med »min dyre frånde» torde afses Linnés »broder» Bäck; hvad åter 

beträffar »tis (eller this) bok», kan i saknad af Bäcks föregående bref intet afgöras.

  • Linnés önskan att till enhvar af de fyra hufvudafdelningarne i

Museum Regis Adolphi Friderici få en särskild titelvignett blef ej uppfyld, utan samma med afbildningar af allehanda djur blef använd för dem alla.

Frimurarebarnhuset, hvilket på förslag af d. v. hofrättsfiskalen, sedan 

justitiekanslern Joachim Wilhelm Liljesträle den 2 Oktoher 1753 beslöts såsom en »glädje- och fägnebetygelse öfver prinsessan Sofia Albertinas födelse», erhöll den 5 December s. å. stadfästclse.