Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/256

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
244

244 . Min Kiäreste Broder. Lycka till god juhl. jag tackar M. Br. som täckes taga Medicorum Authoritet i sitt tillbörliga estime. just % det samma har altid stöt mig; men M. Br. har sedt, att det altid så welat passas med oss. Tack M. Br. som är carlawulen. 1 Tack Min K. Br. som giör sitt yttersta för Hartman. Rolander tror på Gudfader och på Arch. Bseck. jag kan ej hielpa honom. Kan M. Br. och will M. Br. tiena honom, så giör M. Br. en god gierning och tienar publicum, och ömmar om mig sin wän, och giör sig den som wördar sig i grafwen. jag fruchtar att Hiortsberg 2 är bara quisquilise, ty han förstår intet sielf. för Gud skull laga så att jag ej kommer kallad till Stockholm, åtminstone ej för än slutet på januarii. jag innesluter mig i Min K. Brors wänskap och förbi. Min Kiäre Broders 1753 d. 24 Dec. lydige tienare Upsala. G. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Hvad härmed direkt afsågs, kan i saknad af Bäcks motsvarande bref ej 

med säkerhet afgöras. Med all sannolikhet kan dock antagas, att Bäck under den pågående häftiga striden mellan läkare och kirurger (eller Gollegium medicum och Chirurgiska Societeten) just då på något kraftigt sätt uppträdt till häfdande af de akademiskt bildade läkarnes företräde och rättigheter.

  • Lars Hjortzberg, född 1727, medicine doktor 1754, amiralitets medicus.

död 1789. Hans gradualdisputation var under Linnés praesidium De methodo investigandi vires medicamentorum chemica. . Min Kiäreste Broder. Tack min K. Br. som på så många sätt giort sig wärdig sin heders post. Det består ej allenast där i att man solide wet sin wettenskap, utan och at man politice bringar den till sitt lius. wår hela lilla orbis Medicus är M. Br. därföre förbunden.