Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
246

246

John Ray (Rajus), se bref. 268 not. 3. Hans här nämnda arbete är 

Synopsis, methodica stirpium britannicarum (Lond. 1690), hvaraf ett par nya upplagor sedan utkommo.

Alb. von Haller, Enumeratio methodica stirpium Helvetice 

indigenarum (Gött. 1742).

Pierre Magnol, född 1638, professor och föreståndare för botaniska 

trädgärden i Montpellier, utgifvare af Botanicon Monspeliense (Montp. 1686), död 1715.

Carl Fredrik Georgii, se bref. 358 not. 6. 
Carl Aurivillius, se del. Ill s. 96. 

. Kongl. M:ts Archiater, Regii Collegii Medici Praeses, Soc. Reg. Scient. Upsal. Holmensis et Nat. Cur. Soc. Gud frögde min K. Broder i detta åhr med alt det godt jag af hiertat önskar Min K. Bror, så vet jag att m. Br. blifwer rik af wälsignelser. Tela mobilia eller Telum mobile är gadd, eller de giftiga tänder, som hwarken böra eller kunna kallas tänder, ty de sitta ej uti maxillis. Jag tänkte att M. Br. warit på nya Bostellet med Deras Majestäter. Jag arbetar med Hennes Maj:ts musslor alt det jag hinner. ett par dagar har jag warit på landet och julat. många bref i dag men intet nytt. Glimius 1 talar om, i Europa blifwer folket på första dagen i åhret gallne att de ej trifwas i huset; jag ser att sjukdomen smittats alt til upsala. Min hustru helsar och önskar Bror en kiär maka på detta åhret. jag är Min K. Broders lydigste tienare Upsala 1754, Carl Linnaeus. d. 1 januari. Utanskrift : Archiater Wälborne Hr Doctor Back Stockholm. Originalet, nu obekant, finnes aftryckt i Handlingar rörande Skandinaviens Historia VIII s. 302.

Hänvisning till L. Holbergs bekanta, 1746 på svenska öfversatta 

Nicolai Klimii iter subterraneum (Leipz. 1741).