Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/265

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
253

253 . Min K. Broder. i dag sänder jag hela cataloguen på Hr Portz cabbinet till Hans Excellence Tessin. Nog war jag säker at Profess. Ihre äfter senaste kuppen blef säker för informationen. Min dotter ' är illa siuk och blef hastigt i natt angripen ; få se huru det lycktas. M. Br. är lyckelig, som ej wet om sådant kram. Aldrig minsta ordet nytt ifrån Holland. Kiära säg mig något ifrån Edert Collegium Medicum. huru går det med fru Hallman 2 ? hälsa henne. jag är Min K. Broders Upsala d. 25 januar. 1754. lydigste G. L. Tack för all omsorg om Osbeck. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

Ej den yngsta dottern Sophia, hvilken föddes först 1757, utan den näst 

yngsta Sara Christina, född 1751. I brefvet 825 omtalas (på latin), huru hennes tillstånd så förvärrats, att Linné måst vaka hela natten, i öfvertygelse att hon därunder skulle dö.

Härmed afses antagligen med. doktorn, sedan lifmedicus Johan Gustaf 

Hallmans trolofvade, Charlotta Fredrica KrCger; deras giftermål egde rum följande år. . Min Kiaste [!] Broder. Det är mig alt för okiårt att höra, det M. K. Bror stött sig på bröstet wid hemresan ifrån Ulricksdahl. Gud beware M. K. Br. En sådan stöt tyckes i förstone ej hafwa stort at betyda, men kommer äfter åht ofta igien. Gud beware min lille Broder, att den olyckan skulle hända oss, at min Broder skulle ryckas ifrån wettenskaperne. Wisserligen bör Leutn. Rheen giöra några prospecter och där till sätta diuren; annors representera de icke; doch bör som senast [skrefs] locus animalibus proprius tilläggas, at ej Skog för fisk äller haf för ormar, jag önskade få se ritningen för än figurerne stuckos.