Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/266

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
254

254 Hos oss äro alla de grunder lagde, som skola utrota wettenskaperne oförtöfwat; det har jag sedt länge, nu äro alla principer at ingen skall blifwa solider, at alla skola hasta från academierne, at få meriter; at idioter med meriter gå lika med en lärd, at futuri magnates äro idioter, som skola gifwa wettenskaperne lius. 1 jag är i ett bedröfwat hushåld; min son siuknade först; där på 2 mine döttrar; i går min 3:die dotter och 2 pigor, och min hustru som wakat några nätter går och klinkar; jag har kient något ont i stortå en. Om min Bror fingo nu spegla sig i mig, så tackade han Gud, att han ej krypit i kurran under pelsen, utan lefwat för contant. Det kostar nu på att wara pater familias. en feber, som exacerberas 3 å 4 gånger om dygnet, med mycket litet remission. den minsta flickan är redan utmattad. Med. studiosus Lindcrantz ostrogothus, 2 som warit några åhr i tyskland och lärt sig artig anatomien, har bedt mig recommendera sig hos 111. Praesidem Regii Collegii till Prosector för nya Anatomias Professoren. Rosen lärer recommenderat unga Schultzen. 3 nog är Lindecrantz så god, fast han mindre skryter och inbillar sig. Min K. Bror sänt öfwer recepisse på sine pgr till Dr Kaehler, som nu begiärt mast hela capitalet, älliest räds jag att det kommer för sent, samt vidimerad copia. jag hade i dag bref från Loefling i Canadix [!] som förmente sig gå senast till siös d. 15 hujus. han beder mig anmäla sin Wördnad. på min anmodan har Loefling inlagt i Cadix 50 ä 60 species uti spiritu vini för Hennes M:t. Skulle Hennes K. M:t trotna wid dem, wet jag en annor som will gierna hafwa dem. Gud late min Bror fulkomligen blifwa restituerad och mig lättad ifrån mitt hospitale. jag lefwer och dör Min K. Broders Upsala d. 29 jan. redelige tienare . i C. Linneeus. i Utanskrift som på bref. 818. Sigill III, rödt lack.

Se bref. 678. 
Erik Magnus Lindecrantz, se bref. 572 not. 2. 
David Schulz (adlad von Schulzenheim), se bref. 572 not. 4. 
Felskrifning i st. f. 1754.