Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/274

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
262

262 Magister Scheidenburg, 2 som har sin morbroder i caput b. spei, will änteligen resa dit; han woro och den endaste som det kunne giöra utan mistanka; han har något af ett stipendio att hielpa sig med. Hans Excellence Tessin lofwade willia laga att han fingo något mera till hielp, men rerum facies är nu immutata. har M. Br. tillfälle, så tala med Hans Excellence där om ett ord. jag för min dehl yrkar aldrig mera på någons resa, ty det har så många olägenheter med sig. Denne doch hade i Gap hos sin morbroder både logement och vivere, samt är af honom inviterad dit, så att resan allenast blefwo depance; pgr till bortresan har han wähl nog, men ej till hemresan, vale dulcissime mortalium. Upsala d. 2G febr. 1754. G. L. Dissertatiuncula haec dudum impressa fuit. nescio utrum sit Prajsidi regii collegii oblata, ideoque eam mitto, in qua peccavimus contra Te in prsefatione, sed inscii. 3 Utanskrift och sigill saknas.

Se bref. 625 not. 5. 
  • Daniel Scheidenburg, född på 1720-talet: hans tilltänkta resa blef om

intet, emedan »Holländska Nationen nekar honom att fä besöka Gap, hwarom han genom Svvänska Ministern gjorde ansökning i Hag. Hwem hade trodt för 50 åhr sedan, då wettenskaperna så florerade i Holland, att det landet äfter dessa åhrs förlopp skulle blifwa så hårdt, att det nekade en annor på sin egen bekostnad resa, att göra sig och hela Publicum lika tjenst, at uptäcka Skaparens under» (Egenh. ant. om sig sjelf s. 51). — Scheidenburg blef i stället 1754 legationspredikant i Madrid, kvardröjde där åtminstone till 1772 och gjorde därunder naturalie-samlingar. Återkom sinnesrubbad till fäderneslandet.

Dissertatio medico-botanica cxhibens Plantas officinales (re 

spond. N. Gahn) ventilerades den 15 December 1753. I dess §. II lofordas. Bäck för de åtgärder, han redan vidtagit för åstadkommande af en förbättrad farmakopé. . Min Kiäraste Broder. Tack för Langius 1 ; det hielper intet ett blått öga för en wäns skull, om jag skall till påsk ombära Swieten. Aini albi fruetus är mere stipticus et adstringens, den en Medicus i Dysenteria bör försichtigt och wid slutet bruka.