Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
268

268 Utanskrift och sigill som på bref. 818.

Andehs Backmansson, adlad Nordencrantz, född 1697. kommerceråd, död 

.1 772.

Simia Apella L. och S. capucina L., afbildade i Museum Regis. 
Lorenz Pasch, född 1702, framstående porträttmålare, död 1766. 

. Min K. Broder. Tack för Hälsningarne. När wij ägom Guds nåd och Öfwerhetens hälsning, så tyckas wij äga det masta i timmelig måtto. Gud vvälsigne dem. Min K. Br. frågade här om dagen, hwarföre jag ej tillsatt diurens uptog wid deras beskrifningar, som många dem skulle läsa med nöje. täckes M. Br. wänta till Praefationen är läsen, så hoppas jag M. Br. skall få alt. 1 jag fägnar mig i andanom, att jag får Aporne äfwen in ibland figurerne, ty de äro aldrig annorstäds aftagne. Kiära lät mig blifwa dehlachtig af Historia Cervae minima?, 2 och det om mögligt woro så snart sig giöra låter. Hans M:t har täckts befalla, at jag skall infinna mig straxt äfter påskhälgen, men då måste jag hafwa Hans K. M:ts ordres, ty jag är en fattiger fånge, som ett får uppå en ö, och kan ej tädan komma, utan jag får befallning af högre hand än 111. Cancellarii. Will Min Br. hielpa mig uti en intrige emot Hans M:t? häpna intet, ty detta blifwer min endaste konst emot min öfwerhet. jag har sedt att i Alla Museis står Possessor aftagen och aeternicerad, så att des portrait står altid wid Titulen. så står Konungen i Danmark wid Mus. Regis Daniae 3 &c. jag har låtet någon i underdånighet giöra denna proposition för Hans M:t, som resolverat at det woro ej nödigt. jag har tyckt at det giorde till Hans M:ts seternicerande, och wet wähl at Potentater bewaras heligt af Historiographis, men twiflar att de warit mera ömma om sine Msecenatibus än naturae consulti.