Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/281

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
269

269 Hade jag nog pgr in manibus sielf, så fruchtar jag att jag hade länge sedan utsänt Hans M:ts portratt, men nu går det ej wähl an emot resolutionen. jag wet Hennes M:t har den uprichtigsta affection för Hans M:t. Mon Hennes M:t skulle intet willia wåga 50, högst 100 ducater i Leipsig på H:ns M:ts portratt, och låta det inkomma Hans M:t owettande, just till den tiden wärket blefwo färdigt? Hennes M:t kan få snart ut conterfaitet, ty hela werlden tienar gierna, och hwem icke, en så stor Drotning. skulle jag låta det utsticka, fingo jag det för 100 plåtar, allenast jag dolde namnet, lät wara att en Drotning gofwo dubbelt. Hennes M:t kunne sedan det woro utstuckit, aftryckt och öfwerkommit, sända det till Hans K. M:t på någon födelse äller namnsdag, som en juhlklapp. jag wet at af wärket står ännu igen 13 äller 14 ark, altså blifwer det ej färdigt på 26 äller 28 weckor, ty ett ark kommer hwar 14:de dag; emedlertid och långt för uht, kunne portraitet wara hår, om Hennes K. M:t skulle det approbera. Kiära M. Br. giör denna propositionen för Hennes K. M:t. jag tror aldrig att den makalösa Drotningen tager det onådigt upp. jag wet intet hwarföre jag tycker mig hafwa så stor förtröstan på Hennes M:ts nåd ; Utan ftr wws at om Hon ej det skulle behaga, det då ej med onåd uptages. 4 I Sverige tror jag aldrig att någon [så] sticker ett portratt för en Kongl., knapt för en liten cavaillie, att det har smak. jag wäntar på nästa posten, så at jag då läs min Brors bref med resna hår på hufwudet, och såsom en Climius, då han giort sitt project, satte hufwudet i snaran, och skulle wånta på sin resolution. far wähl och lef wähl. Upsala 1754 C. Linnaeus. d. 29 Martii. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

På samma eller liknande fråga hade Linné redan svarat; se bref. 827 not. 1. 
Cervus guineensi8, som första gången beskrefs i Mus. Regis p. 12, 

där den uppgifves vara »föga större än en katta» och »bo, som föregifwes, i Gvinea».

Holger Jacob^us, Museum Regium seu Catalogus Rerum tam 

naturalium, quam artificialium etc. Häraf utkommo tvenne upplagor, den ena 1696 med Christian V:s och den andra 1710 med Fredrik IV:s porträtt.

  • Något konungens porträtt blef ej intaget i detta arbete.