Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/282

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
270

270 . Illustrissimo B.ECKIO pl. d. C. Linnseus. Tuae literse omni cum tabellario exspectatissimge me toties recreant, animum viresque infundunt. Non dubito Holmiam petere, annuente serenissimo, transactis primis diebus Paschatis Upsaliae, et si Regi non displiceam, permanebo per aliquot dies Ulriksdalae, sin minus potero una nocte Upsaliam redire. Doleo ex intimo corde vices optimi Hagströmii, 1 vereor quod collega meus loquatur per os Strandbergii 2 ; sic periet miser suffocatus inimicorum malitia. in Deum et Archiatrum Regni Sveciae ejus versatur salus. Exspecto avidissime frui consortio Tuo, Amicorum integerrime r ut de variis artem nostram concernentibus confabulari liceat. Nos hodie obruti sumus studiosorum turba, ut vix liceat de aliis, quam publicis et privatis lectionibus cogitare. Vale Amicorum omnium dulcissime. dabam Upsaliae d. 2 Aprilis 1754. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

Hvilket missöde drabbat J. O. Hagström, är svårt att inse, i synnerhet 

som han straxt förut (den 23 Mars) utnämnts till provincial-medicus i Östergötland.

Zacharias Johan Strandrerg, se bref. 335 not. 3. 

. Wälborne Hr Archiater. Den högste täcktes förleden söndag hugna mig och M. K. Hustru med en liten son, den wij i går låto komma till dop och Christendom ; wid hwilket tillfälle wij fördristade oss, at kalla Hr Archiatren till ett hederligit witne, helt trygt förlitandes oss där på, att W. Hr Archiatren detta offlcium pietatis oss ej afslå skulle.