Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/296

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
284

284 Utanskrift och sigill som på b ref. 818.

I botaniska trädgården blommade nu ej blott den förr omtalade 

Mirabilis odorata, utan ock den hittills obekanta M. longiflora (se bref. 813 not. 1).

Nästa Lördag skulle Linné resa till Leufsta för att undersöka, huruvida 

i de 500 glaskärlen i Ch. De Geers museum funnes någon amfibie eller fisk, som han förr ej sett.

Thomas Plomgren, se bref. 243 nöt. 6. 
Johan Arckenholtz, född 1697, historieskri fvare och politiker, död 1777. 

6 Bäck både lyckönskas och beklagas, att han kallats till tjänstgöring vid Ulriksdal. . Min Kiäre Broder. Det är mig ganska kiärt att förnimma, det Hennes M:t nu fått de wackre samblingar ifrån medelhafvet, * om hwilka jag genom bref hört åtskilligt märkwärdigt, som ibland dem skall finnas. Den wärken, som jag klagade mig öfwer på Ulriksdahl, tog så till at jag i måndags och tisdags mast måste hålla mig till sängs; just accurat har han desse 4 åhr kommit, at knapt en dag felar, jag fick då till lycka begynna min wanliga blodrening, 2 at jag nu kan wara uppe, fast nog kienner jag hwar det sitter. Nu får jag M. Broders bref med Hennes M:ts nådigste befallning at wara på Drotningholm, så snart det sig giöra låter. Skall jag nu bryta af min wanliga cur, som hulpit mig hwart åhr, och jag endast på denna tiden kan betiena mig af, så far wähl min k. Broder; icke finner M. Br. mig ibland de lefwande i dag ett åhr. det allena har solverat min tartarus, utom hwilket jag länge sedan warit i de dödas skara, ty är till M. K. Br. min wördsamasta begiäran at M. Br. täckes hos Min Nådigsta Drotning supplicera för mig, att få först bruka ut min cur, som jag utan den omögligen kan lefwa. jag tror att Hennes M:t, som altid haft så mycken nåd för sin ringaste tienare, mast nu är nådig, då det kostar mitt lif. Men för Guds skull och för all wänskap[s] skull föreställ min bön med all den undergifwenhet och lydno jag har för min Makalösa Drotning; se noga på Hennes M:ts ögon, och om Min Br. märker, att Hennes M:t (ehuru jag skulle få lof at wara så länge