Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/299

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
287

287 . Min Kiäreste Broder. jag war förleden tisdag uto och prominerade till häst, då jag för regn skull blef hindrad, at jag ej kom hem till posttimman. Tack min ärlige Broder för wähl bestält och hugnelig resolution. Den makalösa Drotningen är altid sig lik, wis och nådig. jag kommer okallad till Drotningholm, så snart Smultron äro alla: men hwar skall jag få logera? jag wet att där altid är trångt, huru mycket mera då man komer obuden. jag har fådt 100 inlagde örter af en obekant Commersoon, 1 wet icke hwar ifrån; och rått många frön. Mirabiles skola wist inläggas åt m. Broder. Drifhuset är nu nedrifwet och uppbygges, hwilket fodrar mitt upseende. Lätt mig wetta, när sal. Hasselquists [samling] ankomer, om serpens Evae är där ibland, om örterne komma richtigt *fcc. Hwad för slag nya örter på Drotningholm, af Sibiriske frön? som om taltes. Vale. förbi. Min K. Broders Upsala 1754 lydige tienare d. 5 julii. C. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 853.

Phimbert Commerson, född 1722, medicine doktor, under en 

vetenskaplig forskningsresa död på Isle de France 1773. s:,t;. Archiatro vere Ma gno DD. ABR. BiECK S. pl. d. C. Linnaeus. Laetor ex animo, quod valeat D. Wahlbom et Maecenatem habeat Archiatrum Praesidem Regii Collegii, qui numquam fefellit suos, sed semper Patronum se preestitit eruditis; utinarn juvenis optimus obtineret provinciam.