Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/322

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
310

310 . Min Kiäraste Broder. Min K. Broders bref af d. 10 fick jag först i dag, för hwilket jag tackar rätt mycket. i går kom Magist. Tidström, 1 som i sommar samblat naturalier för Hennes M:t, med hela sin grufwa. nog har han stenar för ett par hundrade ducater: han reser till Drotningholm med första han får ordres af Hans Excell. Höpken, om han skall resa först till Stockholm äller Drotningholm. Hr De Geer har tillbudit honom 100 ducater, om han will giöra åt sig en dylik. Bref hade jag af Hr Rolander, som prisar sin gynnare, och wisar mig Hr Dahlbergs föränderliga utlåtelser; jag håller mig passive, som jag här uti ej tors röra mig. i dag hade jag bref af Baron Mimchhausen som skrifwer altså: Hallerus sortem infelicem eorum, qui numquam contenti semper plura cupiunt, jam expertus est, et redire desiderat, sed noluimus hactenus de novo cum illo tractare, quia semper nimis intolerabilis contra socios fuit. Professiones ejus adhuc ad interim a Professoribus Zinn, Vogel et Röderer observantur. Optarem Te V. I. provinciam nostram prsesentia tua ornare et in locum Hallen succedere velies, sed quid juvat optare. Rex benignissimus & compensator meritorum ornamentum patrise numquam permitteret ; interim rescribe. 2 Hwad skall jag swara. an patria ubicunque bene? jag har hört af många grunkas att natural kunskapen drifwes för högt. nu är tid; en annor gång försent, tro mig, jag skulle draga halfwa tysklands ungdom till Göttingen för natural historiens skull. Tröttas ej att giöra gott och att älskas af alla och wördas af ärlige. förbi. Min egen Broders Upsala 1754 trogneste tienare d. 15 Octobr. C. Linnaeus.