Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/340

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
328

328 jag tackar wördsamast för ultimat logement hos M. K. Broder; jag bor ingenstäds nögdare äller gladare. Stiernsparres 2 inlaga hafwa wij fått; M. Br. skall få höra huru saken hänger tillsamans, då jag har den ähran i nästa wecka att komma. Julin lärer omöjligen kunna förmås att betala ut de negotierade pgr, innan terminen ingår, som torde ännu dragas ut på ett par åhr; kommer han hem, skall jag låta wetta, äller fråga honom sielf i Stockholm. Om Hennes K. M:t skulle tycka at jag kommo sent, om jag ej reste för än torsdagen, så lätt mig det wetta om måndag, så måste jag wara där om tisdag, fast jag skulle mista arfwode för ett presidium. Vale. förbi. Min K. Broders Upsala 1755 hörsamste tienare d. 12 febr. G. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 888.

Den omnämnda disputationen var Centuria I plantarum, h vilken 

ventilerades den 19 Februari 1755 med Abraham D. Juslenius såsom respondens.

Troligen Magnus Gabriel Arbin, adlad Stjernsparre, född 1702, praeses 

i Tull- och Accisrätten i Stockholm, död 1757. . Amicissimo D. B.EGKIO S. pl. d. G. Linnaeus. Proficiscor v. D. proxima die Jovis, modo accedat D:nus Julin cum tabulis. Ob certas rationes non possum habitare tecum, ut ut lubentissime vellem et exoptarem; quamvis promisi et Tu me generöse invitasti; rationes in verbis exponam, nec Tibi displicebunt. Scripsi hodie ad D. Tidström ut hospitium pro me procuret Tibi proximum, quo queam tecum esse quoties liceat, måne imprimis et vesperi; utinam possem obtinere hospitium non remotum; alias invitatus sum ab affini meo D:no Hofling, l qui habitat in parte boreali et Platea a Regina dicta, sed tum a tuo consortio nimis distrahor.