Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/355

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
343

343 Utanskrift till hälften- bortrifven; rest: Archiatren Wälborne Hr Sigill IV. rödt lack.

Denna förr ej iakttagna hybrid, Cirsium heterophyllum x oleraceum, 

finnes ej omtalad i något af Linnés tryckta arbeten.

  • I Götting. g el. Anzeig. 1755 n. 68 p. 632 meddelas såsom en nyhet

trän Upsala följande: >Der Ritter und Königl. Leibartzt Herr Linnäus ist von dem König in Spanien berufen worden, Freiherr und Oberaufseher der Botanik in Spanien zu seyn, und lieh zu Madrid niederzulassen, woselbst er völlig sensfreihet geniessen solle; man höft aber, dass er Schweden nicht veri werde,, wenn ilin der König zum Freiherm erkläro. — Genom Bktt fick Lirnk underrättelse härom och sedan på begäran en afskrift däraf. Att nyheten ej saknade all grund, framgår af detta och följande bref, men Linné. id till vittne, att han för ingen, icke ens sin hustru, nämnt ett enda ord häi < un. samt förklarade sig skratta åt alltsamman, dä han hade ett sådant koDongapar som Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Hvilken det var, som meddelat nyheten till Göttingen, skulle han genom dit sända bref söka utröna: denne hade underlåtit att omtala den erbjudna årslönens storlek och åtskilliga andra förmanar, men däremot tillagt historien om baroniserandet. Närmare underrättelse härom skulle han meddela Back vid nästa Stockholms-besök, då han ock skulle medföra det erhållna hrefvet. s Lutat har här skrifvi! <m dock af annan person (troligen Blcs) ändrats till Julii. . Illustri Amico DD. A. BiEGK S. pl. d. C. Linnaeus. Gråtes Tibi refero maximas, quod mittere voluisti ea quae inserta fuere actis goettingensibus. Doleo quod non adposuere reliquas conditiones et ne quidem sostrum annuum; interim testor Deum me nulli dixisse, et ne quidem uxori, ea de re quidquam, emu noveram optime inimicos inde cavillandi ansam accepturos et puto me tamdiu före intactum. Si velies vel Regi vel Regi proximo, data aliqua commoda occasione, ostendere, quae actis inserta essent, bene faceres et simul quod ego haec omnia riderem sub Adolpho å Ulrica.