Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

56


Så snart jag begynner gå up i min lilla bokCammar skall jag se effter ett exemplar af Horto Cliffortian.

jag hade bref här om dagen ifrån von Swieten, som på mitt rådh har fått en ung medicus att resa Botanice, där fordom Clusius[1] färdades.

jag lefwer och dör

Edel och högactad Hr Assessorens
Upsala 1746 lydige dräng
d. 8. April. Carl Linnæus.

Utanskrift och sigill såsom å följande bref.


646.
Högädle och Widtberömde Hr Assessor.

Tag ej hårt wid Eder, Hr Assessor, att jag bannades för det Hr Assessoren ej exequeradt det jag begiärade om i ett bref, som jag wiste Hr Assessoren ej fått. trodde jag ej Hr Assessoren så hiertans wähl, woro jag ej så öfwerdådig; men rätt att säga, jag wet ej någon annor att lita på i hela stockholm.

Kiäre lät mig wid tillfälle weta hur Hans Excellence mår, jag är så rädd sedan jag hört, att Rosen berättat honom wara utan hopp, som Prof. Berch[2] mig sade; Herren Gud hielpe den fromme herren; med honom miste wij mehr än wij töroms tänka.

Om Hr Assessoren råkar Hans Excellence Gref Tessin. så fråga på mine wägnar om han fått den Fauna af Hr Salvius, som jag understod mig honom att tillsända.

Må wähl och trotna aldrig wid mig.
jag förbi. oafl.

Höglärde Hr Assessorens
Upsala ödmiuke och trogne
d. 22 April. dräng
C. Linnæus.

    Nils Palmstjerna, född 1696, ledamot af Vetenskaps-akademien, öfverste. svensk minister i Köpenhamn, slutligen friherre och riksråd, död 1766.

  1. Charles de l’Ecluse, mest känd under namnet Clusius, född 1525, framstående fransk botaniker, professor först i Wien, sedan i Leyden, död 1609. Företog vidsträckta botaniska forskningsresor i södra och västra Europa.