Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 25 —

och välvilliga afsigter[1], kom öfverens med Compagniet, at så många af dessa Amerikanska svarta, som önskade det, skulle blifva öfverförde på Konungens bekostnad til Sierra Leona, och der blifva försedde med land af Compagniet, af hvilket de sålunda blefvo emottagne[2].

Detta oförmodade och icke tilförene beräknade erhållandet af Colonister,

  1. Då Sierra Leona Compagniet hade Directionen i London, så var det förbundet at lägga sin förening och plan för Engelska Ministéren i första början deraf; ehuru en stor del af Proprietairerna voro Utländningar af åtskilliga Nationer. Protection var hvarken begärd eller gifven; ty Compagniet hade kastat sig under officiel recomendation af alla Nationer: och, i sanning! Et företag af så välgörande Natur, tycktes förtjena allmän godhet och vällvilja!
  2. Hvar och en svart af Amerikanerna skulle förete et certificat eller gällande vittnesbörd om fin caracter — i anseende til ärbarhet, nykterhet och arbetsamhet samt handtering: då et sådant förebragtes Compagniets agenter i Amerika, erhöll han, om vittnesbördet var tilfredsställande, en skriftlig försäkran på intet mindre än 20 Engelska Tunneland jord för Innehafvaren, 10 för hans hustru och 5 för hvart barn, emot vilkor, som framdeles skola fastställas, med afseende på allmän förkofran &c. (general prosperity).