Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 27 —

förgäfves använda: det som häfves ifrån grunden lönar bägge.

De betydeliga summor, som nu blifvit samlade, borde användas, at för framtiden förekomma Afrikanskt elände, åtmindstone i Europa, under det at det för hand varande afhjelptes. Frågan blef då naturligen: huru roten til allt detta onda, Slafhandeln, skulle kunna häfvas?

I en verld, hvarest egennyttan svårligen kan tyglas, alldeles icke utrotas, och hvarest menskligheten sjelf kan blifva qväfd af törst efter guld, skulle alla framfarna och det närvarande tidehvarfvets Ciceroner förlora sina mest öfvertygande föreställningar! Det är blott allt förmycket bekant, huru mycket motstånd mött slafhandelns afskaffande både ifrån Europa och Amerika. Samma egennyttiga grundsattser gjorde denna handel behaglig för Afrika, emedan det förskaffade Invånarena deraf, ehuru i knapt mått, vissa Europeiska öfverflödsvaror, hvarvid de voro listigt vande, och hvarken Religion eller moral hindrade dem at taga dessa i byte för deras medborgare! förtröstansfullt hoppades man likväl, at de, igenom undervisning om den sanna Religionen, i seder, vetenskaper och nyttiga handaslögder, — korrteligen, at vid Afrikas tiltagande cultur och civilisation